W ramach Biura Ewidencji Nieruchomości działa osiem terenowych Wydziałów Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych.

Wydziały:
- zajmują się regulacją stanu prawnego nieruchomości należących do PKP S.A.,
- reprezentują Spółkę w sprawach rozgraniczeń i podziałów nieruchomości PKP S.A.,
- aktualizują dane ewidencyjne gruntów i budynków,
- prowadzą informatyczną bazę z danymi ewidencyjnymi gruntów PKP S.A.,
- dokonują podziałów geodezyjnych nieruchomości kolejowych,
- nadzorują i aktualizują ewidencję terenów zamkniętych wskazanych przez ministra właściwego ds. transportu,
- nadzorują prace geodezyjne i kartograficzne na terenach kolejowym.

W ramach Wydziałów działają Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
- ewidencjonuje prace geodezyjnych prowadzone na terenach zamkniętych,
- prowadzi zasób geodezyjny, w skład którego wchodzą mapy sytuacyjno-wysokościowe (analogowe i numeryczne), profile podłużne linii kolejowych, geometria osi torów i  dokumentacja geodezyjna,
- udostępnia mapy sytuacyjno-wysokościowe terenów kolejowych,
- kontroluje opracowania i nadzoruje prace geodezyjno-kartograficzne wykonane na terenach zamkniętych wraz z przyjęciem ich do zasobu KODGiK,
- informuje właściwe starostwa o zmianach wprowadzonych do ewidencji terenów zamkniętych oraz przekazuje dokumentację dotyczącą działek wyłączanych z ewidencji terenów zamkniętych.

Mapa obszarów działania KODGiK

 

Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:
- prowadzi ewidencję geodezyjną sieci uzbrojenia terenu,
- określa warunki, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa),
- ocenia zgłoszony projekt pod kątem zgodności z wnioskiem o uzgodnienie oraz prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania,
- wydaje opinie w sprawie projektowanych inwestycji na terenach należących do PKP S.A.,
- uzgadnia projekty techniczne dotyczące nieruchomości na terenach PKP S.A.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Refresh
Nazwa Data Format pliku Rozmiar pliku Plik do pobrania
„Standard techniczny „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” GK-1.pdf26.06.2018PDF15.38 MBPobierz plik
Warunki przyjęcia zgłoszenia-zamówienia udostępniania i powierdzania dokumentacji przez KODGiK.docx26.06.2018DOCX32.31 KBPobierz plik
Oświadczenie o przyjęciu obowiązku pokrycia kosztów przesyłki.xlsx26.06.2018XLSX17.54 KBPobierz plik
KZUDP - wniosek o uzgodnienie sieci.xlsx26.06.2018XLSX47.95 KBPobierz plik
KODGIK - zlecenie prac innych.xlsx26.06.2018XLSX45.97 KBPobierz plik
KODGIK - zgłoszenie pracy geodezyjnej.xlsx26.06.2018XLSX53.63 KBPobierz plik
KODGIK - udostępnienie kopii map i materiałów.xlsx26.06.2018XLSX43.24 KBPobierz plik
KODGIK - sprawozdanie techniczne.docx26.06.2018DOCX16.04 KBPobierz plik
KODGIK - protokół przekazania operatu do KODGIK.xlsx26.06.2018XLSX42.94 KBPobierz plik
KODGIK - oświadczenie o osnowie.xlsx26.06.2018XLSX39.49 KBPobierz plik
KODGIK - oświadczenie o obiektach GESUT.xlsx26.06.2018XLSX40.06 KBPobierz plik
KODGIK - anulowanie lub przedłużenie pracy geodezyjnej.xlsx26.06.2018XLSX41.3 KBPobierz plik
Cennik Usług Geodezyjnych i Kartograficznych.pdf26.06.2018PDF290.66 KBPobierz plik