11 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące planowanej inwestycji dworcowej w Łodzi. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, w tym m.in. przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. Każdy z obecnych miał szansę przedstawić i przedyskutować wraz z innymi uczestnikami swoje oczekiwania względem planowanych przez spółki Grupy PKP inwestycji.  

Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z zakresem planowanych działań modernizacyjnych dotyczących stacji (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), dworca (PKP S.A.) oraz potencjałem możliwego ruchu kolejowego oraz węzła przesiadkowego. Swoje prezentacje przedstawili również dr Jacek Wesołowski z Politechniki Łódzkiej - na temat możliwego zagospodarowania węzła przesiadkowego i Jan Szuster, wynalazca systemu nawigacji dla osób niewidomych.  

Największe zainteresowanie mieszkańców budziły kwestie łatwych dojść pomiędzy różnymi przystankami i peronami. Dyskusje zebranych budziły również zagadnienia dotyczące dostępu do przystanków i peronów dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zebrani byli zasadniczo zgodni co do możliwości polepszenia funkcjonalności dworca i całego terenu. W przypadku braku celowości lub opłacalności przebudowy obecnego budynku dworca rozważana jest budowa nowego obiektu bliżej ul. Bandurskiego, gdyż ten ciąg komunikacyjny pozostanie najważniejszy w dojazdach do dworca kolejowego. Dodatkowo zarówno prowadzący spotkanie, jak i urbaniści Miasta Łodzi wskazywali zgodnie celowość podkreślenia miejsca dworca widocznym z okolicy akcentem architektonicznym i rozwiązania kwestii dodatkowych miejsc parkingowych poprzez współdzielenie dużych parkingów pomiędzy stacją a obiektami sportowymi. Pozytywnie przyjęto też zapowiedź PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. otwarcia dodatkowych wejść na perony z kierunku ul. Bandurskiego.    

Udział w warsztatach przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w życie miasta (m.in. społecznicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji samorządowej) stworzył szansę na wymianę pomysłów i dyskusji o przyszłości węzła transportowego.   

Mnogość podmiotów i interesariuszy, których dotyczą kwestie przyszłego węzła, powoduje, że docelowe rozwiązania będą tak dobre, jak dobra będzie współpraca zaangażowanych stron – podkreślił w podsumowaniu wyników spotkania moderator Paweł Wróblewski z Biura Inwestycji PKP SA.