Ulgowe usługi transportowe – są to usługi przewozowe w komunikacji krajowej, realizowane w pociągach pasażerskich uruchamianych przez przewoźników, będących stroną Porozumienia w sprawie ulgowych usług transportowych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne z dnia 27 listopada 2013 r.

PAKIETY

Wykup ulg dotyczy 2 pakietów:

- pakiet I obejmuje następujących przewoźników:

 • PKP Intercity S.A.,
 • Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.,
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,
 • Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

- pakiet II obejmuje następujących przewoźników:

 • Przewozy Regionalne sp. z o.o.,
 • Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.,
 • Koleje Śląskie sp. z o.o.,
 • Koleje Dolnośląskie S.A.,
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.,
 • Koleje Małopolskie sp. z o.o.


OSOBY UPRAWNIONE

Osobami uprawnionymi są:

- emeryt,
- rencista w związku z niezdolnością do pracy, wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową powstałą w związku z pracą na kolei,
- rencista rodzinny,

obsługiwany przez PKP S.A., o ile spełnia on warunki określone w Porozumieniu.

TERMINY

Wnioski o wykup ulgi można składać w zależności od miejsca zamieszkania w 16 punktach świadczeń w terminie od 3 grudnia 2018 do 29 marca 2019. Zwracamy jednak uwagę, że w zależności od lokalizacji punktu, termin składania wniosków może być różny.

Lista punktów świadczeń (do pobrania)


KOSZTY

Koszt wykupu ulgi zależy od wybranego pakietu (pakiet I/ pakiet II/ pakiet I i II) oraz od ewentualnego rozszerzenia ulgowych usług transportowych o możliwość przejazdu w klasie dowolnej w pociągach uruchamianych przez PKP Intercity S.A.

Wysokość opłat:

 • opłata za pakiet I wynosi: 50,00 zł,
 • opłata za pakiet II wynosi: 50,00 zł,
 • opłata za rozszerzenie ulgowych usług transportowych o możliwość przejazdów w klasie dowolnej w pociągach uruchamianych przez PKP Intercity S.A. wynosi: 176,10 zł. (możliwa tylko dla pakietu I – kwotę dopłaty należy dodać do ceny pakietu I)


Dodatkowo pobierana jest opłata:

 • za wydanie dokumentu poświadczającego możliwość korzystania z ulgowych przejazdów pociągami w kwocie: 6,29 zł,
 • związana z realizacją wniosku o nabycie ulg w kwocie: 13,22 zł.


Opłaty w łącznej kwocie wynoszą:

Łączna kwota za pakiet I w klasie 2 wynosi: 69,51 zł
Łączna kwota za pakiet I w klasie dowolnej wynosi: 245,61 zł
Łączna kwota za pakiet II w klasie 2 wynosi: 69,51 zł
Łączna kwota za pakiet I w klasie 2 i pakiet 2 wynosi: 125,80 zł
Łączna kwota za pakiet I w klasie dowolnej i pakiet 2 wynosi: 301,90 zł

Sposób dokonania płatności:

W tytule przelewu należy wpisać: UUT 2019 -  imię i nazwisko (osoby dla której nabywana jest ulga).
Opłatę wnosi się w jednej łącznej kwocie, na numer rachunku bankowego jednostki organizacyjnej PKP S.A. obsługującej wnioskodawcę:

PKP S.A. Centrala

12 1020 1026 0000 1702 0348 5679

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku

22 1020 1026 0000 1302 0348 5695

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach

67 1020 1026 0000 1002 0348 5711

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie

17 1020 1026 0000 1202 0348 5737

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu

22 1020 1026 0000 1002 0348 5745

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

20 1020 1026 0000 1602 0348 5778

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu

30 1020 1026 0000 1202 0348 5794

PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy

20 1020 1026 0000 1302 0348 5828SKŁADANIE WNIOSKÓW

Do wypełnionego wniosku na nabycie ulgi na 2019 rok należy załączyć:

- potwierdzenie uiszczenia opłaty,
- odcinek renty z ostatniego miesiąca albo z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub zaświadczenie o pobieraniu renty, wystawione przez właściwy organ emerytalny lub wyciąg bankowy uwzględniający wpływ renty od właściwego organu z ostatniego miesiąca albo z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w przypadku:
    - rencistów rodzinnych, którzy nie ukończyli 26 roku życia,
    - rencistów w związku z niezdolnością do pracy, którzy posiadają orzeczenie o niezdolności do pracy na czas określony,
- odcinek emerytury z ostatniego miesiąca albo z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub zaświadczenie o pobieraniu emerytury wystawione przez właściwy organ emerytalny lub wyciąg bankowy uwzględniający wpływ emerytury od właściwego organu z ostatniego miesiąca albo z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w przypadku emerytów, którzy nie osiągnęli wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 27 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270).

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Punkcie Świadczeń Przejazdowych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek (do pobrania)


KONTAKT

Po zakończeniu pracy Punków Świadczeń Przejazdowych, informacje dotyczące ulgowych usług transportowych można uzyskać u pracowników Biura Spraw Pracowniczych Centrali PKP S.A. Wykaz telefonów (do pobrania)


WAŻNE INFORMACJE

Dokumentem poświadczającym możliwość korzystania z ulgowych usług transportowych jest legitymacja, ważna wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

W przypadku:

- utraty legitymacji, należy niezwłocznie powiadomić PKP S.A.,
- utraty uprawnienia do korzystania z ulgowych usług transportowych, legitymacje należy niezwłocznie zwrócić do PKP S.A.,
- odstąpienia legitymacji lub przejazdu na podstawie sfałszowanej (podrobionej lub przerobionej) legitymacji, wnioskodawca traci posiadanie uprawnień do korzystania z ulgowych usług transportowych do końca roku kalendarzowego, na który zostały wykupione.

Opłata za wydanie duplikatu zagubionej bądź zniszczonej legitymacji wynosi brutto:

 • 60,50 zł za pierwszy duplikat,
 • 121,00 zł za drugi duplikat,
 • 302,51 zł za trzeci duplikat.


Osoby korzystające z ulgowych usług transportowych, mogą nabywać bilety:

 • jednorazowe,
 • okresowe:
 • odcinkowe imienne miesięczne,
 • sieciowe imienne roczne lub kwartalne, ważne w danym roku kalendarzowym.


Ceny biletów i zasady odprawy określają odrębne przepisy wydawane przez przewoźników. Minimalna opłata za przejazd, nie może być niższa niż 50% ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowanego przez przewoźnika w danej klasie i kategorii pociągu.