GliwiceBudynek dworca kolejowego położony jest przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Istniejący obiekt dworca został zbudowany na przełomie pierwszej i drugiej dekady XX w., formą przestrzenną nie odbiega od klasycznych prusko-niemieckich obiektów kolejowych z tego okresu. Na bryłę, składają się dwie hale podróżnych – główna i zachodnia (potocznie nazywana halą PKS), połączone zachodnim skrzydłem administracyjnym, mieszczącym pomieszczenia obsługi dworca oraz powierzchnię użytkową. Obiekt jest objęty ochroną konserwatorską.
Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy układu funkcjonalnego budynku dworca wraz z towarzysząca mu infrastruktura kolejową w celu poprawy standardu obsługi i bezpieczeństwa podróżnych (w tym dostępności do korzystania z usług kolejowych przez osoby niepełnosprawne i z ograniczonymi możliwościami ruchowymi). Planuje się podniesienie stanu technicznego i wyposażenia obiektu dworcowego, wymianę instalacji, poprawę warunków sanitarnych oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Opis inwestycji na dworcu

Projekt  obejmuje:  

 • przebudowę i modernizację układu pomieszczeń dworca,
 • budowa nowych urządzeń informacji wizualnej i akustycznej dla pasażerów, modernizacja sieci teletechnicznych, instalacja sieci komputerowych, budowa ciągłego monitoringu;
 • przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niedowidzące, niewidzące, i z ograniczeniem ruchowym;
 • wymiana instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, C.O., wod.-kan. oraz sanitarnych, a także wykonanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz przeciwpożarowych;
 • kompleksowa przebudowa peronów oraz wiat peronowych, prace w zakresie małej architektury elementów wyposażenia peronów, przebudowa tuneli,

Prace obejmą między innymi przebudowę instalacji wszystkich branż, obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne systemy informacji pasażerskiej, systemy monitoringu, pożarowe i system zarządzania obiektem. Nastąpi zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń obiektu dworca. Zostanie wykonany nowy ciąg komunikacyjny wewnątrz budynku, który połączy dwie hale dworca. Postanie również nowa poczekalnia i przeszklenia wewnątrz obiektu nadające obiektowi nowoczesnej estetyki. 
W ramach inwestycji zostaną również przebudowane tunelowe przejścia pasażerskie, perony i wiata peronowa. Powstaną windy dla osób niepełnosprawnych łączące tunele z peronami i schody ruchome. Obiekt zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Cele  projektu

Celem głównym projektu „Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice” jest poprawa jakości obsługi pasażerów.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie jakości usług/podróżowania komunikacją zbiorową,
 • Lepsze powiązanie Gliwic z systemem transportowym regionu i kraju,
 • Wpływ na rozwój gospodarczy obszaru Metropolii Silesia,
 • Utworzenie nowych miejsc pracy,
 • Stworzenie preferencji dla transportu zbiorowego w centrum miasta,
 • Likwidacja barier dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się,
 • Poprawa estetyki przestrzeni publicznej miasta,
 • Ochrona środowiska.  

Beneficjent projektu:
Podmiot Upoważniony:
Nadzór inwestorski:
Nadzór autorski budowy:
Wykonawca robót budowlano-montażowych:

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Grontmij Polska Sp. z o.o. 
PAS Projekt Archi Studio
Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku 
Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego.
Całkowita wartość projektu:  156 558 776,25 PLN
Wartość dofinansowania: 81 496 204,07 PLN
Termin zakończenia realizacji projektu: 2016 r.

UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko