Fundacja Grupy PKP została założona w 2013 roku w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej. Spółki Grupy PKP systematycznie przeznaczają część wypracowanego dochodu na cele społeczne dlatego, że rynek kierujący się wyłącznie zasadą zysku, nie doprowadzi do jedności społecznej, która stanowi niezbędny warunek sprawnego funkcjonowania państwa.

W dzisiejszym świecie, bez wewnętrznych form solidarności i wzajemnego zaufania, rynek nie spełni funkcji ekonomicznej. Stąd, celem nadrzędnym naszej Fundacji jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak, zapewnienie bezpieczeństwa na terenach kolejowych osobom o ograniczonej mobilności, edukacja dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych, etc.

Misją Fundacji jest pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją.

W celu realizacji naszej misji wyznaczyliśmy sześć obszarów w których prowadzimy różnego rodzaju projekty, mianowicie: bezpieczna kolej, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i ekologii, pomoc w realizacji innowacyjnych projektów na kolei, zmiana postaw wobec środowiska naturalnego, pielęgnowanie tradycji kolejowej i udzielanie wsparcia stowarzyszeniom działających na rzecz kolei oraz wolontariat pracowniczy.

W ramach sześciu obszarów opracowaliśmy i rozpoczęliśmy wdrożenie siedemnastu projektów (m.in. program aktywizacji osób starszych, Klub Małego Kolejarza, projekt dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych). 
Na szczególną uwagę zasługują projekty związane z wolontariatem pracowniczym.

Rozwinąć ekonomię społeczną można wyłącznie w środowisku, w którym ludzie razem angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, potrafią współpracować, ufają sobie nawzajem, co umożliwia im wspólne podejmowanie ryzyka. Wrażliwość społeczna, solidarność z ludźmi, którzy znajdują się w gorszej sytuacji życiowej, współczucie dla osób potrzebujących pomocy, wiążą się ze zmianą na poziomie systemowym. Stoimy na stanowisku, że angażując się w wolontariat na poziomie całego kraju, jesteśmy w stanie nauczyć się solidarności i wrażliwości społecznej oraz włączyć się w promocję tej szlachetnej idei.

Zapraszamy do kontaktu.