Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób przekazane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji prowadzonej z Państwem, w tym korespondencji poprzez Państwa adres e-mail, w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych, jest Spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa (PKP S.A.). PKP S.A. oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz w odniesieniu do danych osobowych innych osób fizycznych, jeżeli takie zostały wskazane w Państwa korespondencji, w trakcie rozmów telefonicznych.

PKP S.A. informuje, że w sprawach ochrony Państwa danych osobowych istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych: Piotr Sotomski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, tel. +48 723-996-246.

1)    PKP S.A. informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być następujące przepisy RODO:

a)    art. 6 ust. 1 lit. a) – zgoda, tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli);
b)    art. 6 ust. 1 lit. b) – jeżeli przekazane przez Państwa dane osobowe są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której Państwo są stroną;
c)    art. 6 ust. 1 lit. c) – jeżeli wynika to z wymogów ustawowych, tj. konieczne jest do wypełnienia przez PKP S.A. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, np. związanych z obsługiwaniem reklamacji zgodnie z art. 16e ustawy o transporcie kolejowym;
d)    art. 6 ust. 1 lit. d) – jeżeli przetwarzanie przekazanych przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów;
e)    art. 6 ust. 1 lit. e) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
f)     art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jeżeli przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PKP S.A.;

2)    Bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych, PKP S.A. może przetwarzać pozyskane od Państwa dane osobowe w następujących celach:

a)    w celach wskazanych w zgodzie (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli) – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody; wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że PKP S.A. nie będzie przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie;
b)    w celu skierowania do Państwa odpowiedzi zgodnie z prośbami wskazanymi 
w Państwa korespondencji;
c)    w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji oraz zawarcia umów i porozumień towarzyszących;
d)    w celu przestrzegania przez PKP S.A. przepisów prawa;
e)    w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu łączącego nas stosunku prawnego poprzez przekazanie Państwa danych np.: do biura informacji gospodarczej;
f)     w innych prawnie uzasadnionych celach.

3)    pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane PKP S.A. może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (jeżeli wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną) oraz innym podmiotom, w tym w szczególności spółkom z Grupy PKP, w przypadku gdy niezbędne jest uzyskanie od nich stanowiska w związku z Państwa korespondencją;

4)    pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;

5)    dane osobowe pozyskane od Państwa będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsłużenia Państwa korespondencji, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na związek korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

6)    osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO; w celu ułatwienia Państwu wykonania w/w praw zaleca się przyjęcie pisemnej lub elektronicznej formy kontaktu z PKP S.A, w szczególności kierowanie korespondencji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie w zakresie art. 15-21 RODO, administrator zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą;

7)    ponadto w związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;

8)    podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w niniejszej informacji jest dobrowolne i jest związane z prowadzeniem korespondencji z PKP S.A. Nie podanie przez Państwa danych niezbędnych do korespondencji, może skutkować brakiem możliwości realizacji przez PKP S.A. Państwa zapytań np.: obsługi reklamacji.

W przypadku udostępnienia przez Państwa do PKP S.A. danych osobowych nie będącymi Państwa danymi osobowymi, PKP S.A. prosi o poinformowanie tych osób:

1)    o fakcie i zakresie przekazania do PKP S.A. danych osobowych dotyczących tych osób;

2)    o tym, że PKP S.A. jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej;

3)    o tym, że są Państwo źródłem, od którego PKP S.A. pozyskała ich dane.

W przypadku przesłania przez Państwo do PKP S.A. tzw. danych osobowych szczególnych kategorii [1] należących do Państwa lub do innej osoby np.: danych dotyczących stanu zdrowia, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PKP S.A., udostępnionych danych osobowych dotyczących stanu zdrowia/stanu zdrowia osoby pozostającej pod opieką w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie przesłanych przez Państwa ww. danych osobowych szczególnych kategorii, dane te zostaną przez PKP S.A. usunięte
i nieuwzględnione podczas prowadzenia przedmiotowego postępowania. Oświadczenia należy składać według zamieszczonego poniżej wzoru.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii. (do pobrania)


[1] Dane osobowe szczególnych kategorii - dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Benefity
Benefity
 

PKP S.A. dla polepszenia komfortu pracy swoim pracownikom oferuje szeroki zakres dodatków do wynagrodzenia.
W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownicy Spółki mogą ubiegać się o dofinansowanie do różnego rodzaju wypoczynku m.in. do „wczasów pod gruszą”, biletów, wycieczek, bonów świątecznych. W ramach ZFŚS pracownik może otrzymać również bezzwrotną pomoc rzeczową i finansową, a także pomoc finansową na cele mieszkaniowe.
Spółka ma podpisane umowy na zajęcia sportowo-rekreacyjne z firmami, dzięki którym pracownik ma dostęp do szerokiego wachlarza usług obejmujących m.in. aerobic/fitness, basen, siłownia, nauka sztuk walki, nauka tańca i wiele wieli innych w najlepszych i najpopularniejszych obiektach sportowych na terenie całego kraju.
PKP S.A. współpracuje również z jednym z największych ubezpieczycieli na rynku polskim. W ramach umowy pracownik może wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje ochronę od nagłych i nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowo pracownik ma również możliwość nabycia pakietu dot. usług medycznych o szerokim zakresie świadczeń zdrowotnych, które realizowane są przez świadczeniodawców współpracujących z ubezpieczycielem.
Ponadto pracownikom spółki, a także ich współmałżonkom, dzieciom oraz emerytom i rencistom kolejowym, na pisemny wniosek przysługują korzystne ulgi na świadczenia przejazdowe.

Perspektywy rozwoju
Perspektywy rozwoju
 

Nasza spółka wspiera pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Wiedza pracowników jest podstawową wartością naszej firmy, a najlepszym sposobem zwiększenia efektywności pracy jest nieustanne kształcenie pracowników w trakcie ich aktywności zawodowej. Na rynku jest wiele rożnych form zdobywania wiedzy: szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje, seminaria oraz studia - wszystko, co pomaga rozwijać zarówno umiejętności specjalistyczne, jak i społeczne, które są niezbędne do wykonywania zadań. Każdy pracownik PKP S.A. może podnosić swoje kwalifikacje zawodowe albo na swój wniosek albo z inicjatywy przełożonego. Spółka dofinansowuje również studia.
Oczywiście bez względu na formę, tematyka szkolenia czy studiów jest ściśle związana z zakresem zadań, które pracownik realizuje na swoim stanowisku. Bowiem działania szkoleniowo-rozwojowe koncentrujemy na realnych potrzebach naszej organizacji, tak aby wspierały ją w realizacji planów strategicznych.
O ciągłe doskonalenie umiejętności pracowników naszej spółki dba specjalna jednostka organizacyjna, która planuje i wdraża działania szkoleniowo-rozwojowe. Bardzo istotną rolę w rozwoju zawodowym pracowników odgrywa menedżer. To on ma największą wiedzę o swoim podwładnym i w dużej mierze od niego zależy jak pokieruje rozwojem swojego zespołu.

Tory kariery
Tory kariery

Początek rozwoju kariery zawodowej jest zwykle fascynującą, chociaż pełną znaków zapytania podróżą. Jak zapewnić sobie jej wysoką jakość oraz skutecznie osiągnięty cel? Wybierz dobrego przewodnika i skieruj swoją podróż na odpowiednie tory!

Tory praktyk, tor staży
Tor praktyk, Tor staży

Tory Kariery to program praktyk i staży, umożliwiający studentom i absolwentom uczelni wyższych zdobycie cennego doświadczenia i poznanie środowiska biznesowego, w jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm w Polsce, pod okiem menadżerów i specjalistów w swojej dziedzinie.

Założenia programu
Założenia programu

Kluczowym założeniem programu jest zapewnienie naszym Praktykantom i Stażystom możliwości wykonywania ciekawych i rozwojowych zadań, dzięki którym nabywają oni cenną wiedzę i umiejętności. Od pierwszych dni trwania programu mają przyznanego Opiekuna, który pełni funkcję mentora, dzieląc się swoim doświadczeniem. Zakres zadań przewidziany programem może obejmować dany departament lub mieć charakter interdyscyplinarnego projektu.

Organizacja programu
Organizacja programu

Program „Tory Kariery” ma charakter ciągły i zindywidualizowany. Oznacza to, że oferty staży i praktyk pojawiają się całorocznie, w chwili pojawienia się zapotrzebowania ze strony danego departamentu. Wybierając Tor Praktyk, będziesz współpracował z nami przez okres do 3 miesięcy. Decydując się na Tor Staży, będziesz zdobywał wiedzę i umiejętności przez okres maksymalnie 6 miesięcy. W każdym przypadku czas spędzony z nami będzie cennym etapem Twoich Torów Kariery.

Kogo poszukujemy
Kogo poszukujemy

Stawiamy na Twoją osobowość. Poszukujemy osób otwartych, zaangażowanych, z głowami pełnymi pomysłów! Doceniamy inicjatywę i umiejętność współpracy w zespole. Z uwagi na obszar działania naszej firmy, największe możliwości obycia praktyki lub stażu mają u nas kandydaci kierunków ekonomicznych, finansowych i z zarządzania nieruchomościami, jednak z przyjemnością rozpatrzymy także aplikacje od studentów lub absolwentów innych kierunków.

Jak aplikować?
Jak aplikować?

Aktualne oferty praktyk i staży znajdziesz w naszej zakładce Kariera, w wyszukiwarce ofert pracy.

Twoja Kolej na zawodowy sukces!

Myślisz o dołączeniu do naszej firmy, ale chcesz dowiedzieć się więcej na temat rekrutacji? Przeczytaj poniższe kroki i dowiedz się, jak wygląda każdy z etapów procesu.

Krok 1

W pierwszym kroku znajdź w zakładce Oferty pracy interesujące Ciebie ogłoszenie. Uważnie je przeczytaj i upewnij się, czy stanowisko, o które chcesz się ubiegać, odpowiada Twojemu profilowi zainteresowań oraz czy Ty jako kandydat spełniasz wymagania postawione w ogłoszeniu. Następnie przygotuj i prześlij swoje dokumenty aplikacyjne zgodnie ze wskazanym w ogłoszeniu terminem pamiętając o dołączeniu do dokumentów klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wzorem przedstawionym w ogłoszeniu.
Nadesłana przez Ciebie aplikacja zostanie przez nas oceniona pod kątem wcześniej zdefiniowanych wymagań związanych z danym stanowiskiem pracy. W Twojej aplikacji przeanalizujemy szczegółowo informacje związane z wykształceniem, doświadczeniem oraz osiągnięciami zawodowymi. Jeśli Twoja aplikacja zostanie oceniona pozytywnie, otrzymasz zaproszenie do udziału w kolejnym etapie procesu rekrutacji. Podczas tego etapu kontaktujemy się wyłącznie z wybranymi przez nas kandydatami.

 
Krok 2

W wyznaczonym terminie zostaniesz zaproszony na spotkanie rekrutacyjne.
Może się zdarzyć, że rozmowa zostanie poprzedzona krótkim wywiadem telefonicznym. Wówczas ustalimy z Tobą datę takiej rozmowy.
Spotkanie rekrutacyjne prowadzone jest zazwyczaj przez pracownika Biura Spraw Pracowniczych we współpracy z potencjalnym przyszłym przełożonym. Rozmowa ta będzie okazją do uzupełnienia informacji zawartych w Twojej aplikacji. Z drugiej strony spotkanie to pozwoli Ci dowiedzieć się więcej o samym stanowisku oraz związanych z nim zadaniach i obowiązkach. Na spotkaniu przedstawimy Ci także warunki zatrudnienia w naszej organizacji.
Pamiętaj, że spotkanie z nami, to także możliwość dla Ciebie pozyskania więcej informacji o naszej firmie. Nie obawiaj się zadawać pytań.
Niezależnie od rezultatu rozmowy, otrzymasz od nas informację zwrotną w terminie podanym podczas spotkania.
W niektórych przypadkach możemy zaprosić Cię na kolejne spotkanie, a także poprosić o przygotowanie prezentacji lub rozwiązanie konkretnego zadania. Drugie spotkanie może mieć również charakter sesji Assessment Center. Za każdym razem zostaniesz o tym wcześniej poinformowany.

 
Krok 3

Na tym etapie dokonamy podsumowania informacji zawartych w Twojej aplikacji, wyniku spotkań rekrutacyjnych oraz ewentualnych zadań dodatkowych. Oceny potencjału kompetencyjnego oraz posiadanych kwalifikacji i doświadczenia dokonamy w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych kryteriów rekrutacyjnych. Na tej podstawie podjęta zostanie decyzja, czy to właśnie Ty jesteś kandydatem, którego poszukujemy i tym samym, czy będziemy mogli złożyć Ci ofertę pracy. Podczas ostatniego spotkania rekrutacyjnego poinformujemy Cię, w jakim terminie możesz spodziewać się wyniku rekrutacji.

 
Krok 4

W podanym wcześniej terminie otrzymasz od nas informację zwrotną na temat rezultatu procesu rekrutacji, w którym uczestniczyłeś.
Jeżeli okaże się, że Twoje oczekiwania spotkały się z naszymi to…gratulacje! Twoja oferta została przyjęta! Na tym etapie przedstawimy Tobie szczegóły związane z procesem zatrudnienia.
Jeżeli okazało się, że nie przeszedłeś procesu pomyślnie, zapraszamy do aplikowania na nasze inne zgodne z Twoimi kwalifikacjami i doświadczeniem oferty pracy.
Na każdym z czterech powyżej opisanych etapów, informacji udzieli Ci Wydział Rekrutacji w Biurze Spraw Pracowniczych.

 

I na koniec…
W powyższych krokach przedstawiliśmy Ci proces rekrutacji w PKP S.A., jednak z uwagi na fakt, iż każde stanowisko, w zależności od swojej specyfiki, determinuje odmienne wymagania, poszczególne procesy rekrutacji mogą się między sobą nieznacznie różnić. Jeżeli okaże się, że dany proces przebiegał będzie w odmiennym trybie, poinformujemy Cię o tym już na samym jego początku.
Życzymy powodzenia!

Aktualne oferty pracy znajdziesz w naszej zakładce Kariera, w wyszukiwarce ofert pracy.

Podkategorie