belka poprad 

Tytuł projektu: Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu Etap II

Numer projektu: RPMP.07.02.04-12-0025/19

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020

Oś 7: Infrastruktura transportowa

Działanie 7.2: Transport kolejowy

Poddziałanie 7.2.4: Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Całkowita wartość projektu: 22 946 744,74 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 18 655 890,05 PLN

Wartość dofinansowania UE: 5 649 003,37 PLN

Przedmiotowy projekt zakłada, że na dworcach Wierchomla Wielka, Żegiestów, Żegiestów-Zdrój w ramach projektu zostanie wykonana przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dla dworców Milik, Młodów oraz Łomnica-Zdrój przewidziano budowę nowych dworców w miejscu istniejących obiektów (w przypadku Łomnicy Zdrój – w miejscu spalonego budynku dworca).

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 1. Przebudowę i modernizację budynków dworców kolejowych (3 obiekty);
 2. Wyburzenie istniejącego budynku dworca w Młodowie;
 3. Budowę nowych budynków dworców kolejowych (3 obiekty);
 4. Budowę wiat rowerowych (parkingi Bike & Ride);
 5. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, parking krótkiego postoju, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, chodniki na terenie przy dworcach kolejowych;
 6. Wykonanie sieci, instalacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz przyłączy: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej, energii elektrycznej oraz teletechniczne;
 7. Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury;
 8. Dworce będą dostosowane do potrzeb osób z ograniczona możliwością poruszania się;
 9. Dworce zwiększą swój potencjał integracyjny z innymi środkami transportu. Będą wyposażone; w wiaty rowerowe w ramach parkingów Bike & Ride oraz zapewnią integrację z komunikacją zbiorową;

Harmonogram prac na poszczególnych dworcach mozna sprawdzić na stronie http://zmieniamydworce.pkp.pl/

belka poprad 

Tytuł projektu: Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu Etap I

Numer projektu: RPMP.07.02.04-12-0018/19

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020

Oś 7: Infrastruktura transportowa

Działanie 7.2: Transport kolejowy

Poddziałanie 7.2.4: Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Całkowita wartość projektu: 31 748 599,62 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 25 811 869,61 PLN

Wartość dofinansowania UE: 21 940 089,02 PLN

Projekt zakłada, że na dworcach Piwniczna Zdrój, Piwniczna, Stary Sącz, Rytro oraz Barcice zostanie wykonana przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dla dworca Zubrzyk przewidziano budowę stylizowanego dworca w miejscu istniejącego obiektu (obiekt do wyburzenia).

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 1. Przebudowę i modernizację budynków dworców kolejowych (5 obiektów);
 2. Wyburzenie istniejącego budynku dworca w Zubrzyku
 3. Budowę nowego dworca kolejowego w Zubrzyku
 4. Budowę wiat rowerowych (parkingi Bike & Ride);
 5. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, parking krótkiego postoju, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, chodniki na terenie przy dworcach kolejowych
 6. Wykonanie sieci, instalacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz przyłączy: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej, energii elektrycznej oraz teletechniczne;
 7. Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury.
 8. Dworce będą dostosowane do potrzeb osób z ograniczona możliwością poruszania się
 9. Dworce zwiększą swój potencjał integracyjny z innymi środkami transportu. Będą wyposażone w wiaty rowerowe w ramach parkingów Bike & Ride oraz zapewnią integrację z komunikacją zbiorową.

Harmonogram prac na poszczególnych dworcach mozna sprawdzić na stronie http://zmieniamydworce.pkp.pl/

belka poprad 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego realizowane sa dwa projekty:

Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu Etap I oraz Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu Etap II

Etap I zakłada, że na dworcach Wierchomla Wielka, Żegiestów, Żegiestów-Zdrój w ramach projektu zostanie wykonana przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. Dla dworców Milik, Młodów oraz Łomnica-Zdrój przewidziano budowę nowych dworców w miejscu istniejących obiektów (w przypadku Łomnicy Zdrój – w miejscu spalonego budynku dworca).

Etap II zakłada, że na dworcach Piwniczna Zdrój, Piwniczna, Stary Sącz, Rytro oraz Barcice zostanie wykonana przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. Dla dworca Zubrzyk przewidziano budowę stylizowanego dworca w miejscu istniejącego obiektu (obiekt do wyburzenia).

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 1. Przebudowę i modernizację budynków dworców kolejowych (8 obiektów);
 2. Wyburzenie istniejącego budynku dworca w Młodowie i Zubrzyku;
 3. Budowę nowych budynków dworców kolejowych (4 obiekty);
 4. Budowę wiat rowerowych (parkingi Bike & Ride);
 5. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, parking krótkiego postoju, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, chodniki na terenie przy dworcach kolejowych;
 6. Wykonanie sieci, instalacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz przyłączy: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej, energii elektrycznej oraz teletechniczne;
 7. Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury;
 8. Dworce będą dostosowane do potrzeb osób z ograniczona możliwością poruszania się;
 9. Dworce zwiększą swój potencjał integracyjny z innymi środkami transportu. Będą wyposażone; w wiaty rowerowe w ramach parkingów Bike & Ride oraz zapewnią integrację z komunikacją zbiorową;

Projekty realizowane w ramach programu:

Projekt Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu Etap I

Projekt zakłada, że na dworcach Wierchomla Wielka, Żegiestów, Żegiestów-Zdrój w ramach projektu zostanie wykonana przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. Dla dworców Milik, Młodów oraz Łomnica-Zdrój przewidziano budowę nowych dworców w miejscu istniejących obiektów (w przypadku Łomnicy Zdrój – w miejscu spalonego budynku dworca).

Projekt Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu Etap II

Projekt zakłada, że na dworcach Piwniczna Zdrój, Piwniczna, Stary Sącz, Rytro oraz Barcice zostanie wykonana przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. Dla dworca Zubrzyk przewidziano budowę stylizowanego dworca w miejscu istniejącego obiektu (obiekt do wyburzenia).

Dworzec w Szczytnie - wizualizacja

Ze względu na wysokie wartości architektoniczno-historyczne budynku dworca w Szczytnie przewiduje się ograniczoną ingerencję w strukturę zewnętrzną tego obiektu. Ingerencja polegać będzie na renowacji oraz odtworzeniu pierwotnego wyglądu dworca ze szczególnym uwzględnieniem jego dachu. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę wiatrołapu, zlikwidowanie lukarn, odtworzenie zwieńczenia środkowego ryzalitu wraz z pokryciem. Na pozostałej połaci dachu przewiduje się odtworzenie lukarn z półokrągłymi oknami, oraz odtworzenie wszystkich iglic, łącznie z kominowymi. Przewiduje się również wykonanie nowej identyfikacji wizualnej obiektu z nazwami polskimi i identyfikacją właściciela, zgodnie ze standardami PKP.
Budynek zachowa funkcję obsługi pasażerów, ale dominująca funkcją pod względem powierzchni będą funkcje komercyjne. Wnętrze zostanie częściowo przebudowane, zmieni się układ oraz funkcja pomieszczeń. Lokale komercyjne zostaną wykończone w tzw. standardzie deweloperskim.

Harmonogram prac

Uzyskanie pozwolenia na budowę: 26.09. 2017

Planowane zakończenie robót budowlanych: lipiec 2020

Informacje finansowe zgodnie z Umową o dofinansowanie

Informacje finansowe zgodnie z Umową o dofinansowanie dla realizacji zadania pn. "Przebudowa dworca kolejowego Szczytno"

Wartość całkowita projektu: 11 784 987,25 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 9 399 290,45 zł.

Wartość dofinansowania: 7 989 396,88 zł.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Wschodnia wprowadziła systemy przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów i korupcji. Opis procesu zgłaszania nadużyć, nieprawidłowości i innych niewłaściwych postępowań został opisany w Polityce przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Więcej informacji na temat przeciwdziałania nadużyciom dostępne jest na stronie Instytucji Zarządzającej oraz stronie internetowej http://www.polskawschodnia.gov.pl/.