Poprawa bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, wspieranie rozwoju transportu szynowego, działania na rzecz kultury i sztuki, rozwój modelu przyjaznej kolei i pomoc społeczna - to tylko niektóre z zadań Fundacji Grupy PKP. Dzisiaj podpisano list intencyjny z Fundacją IT Leader Club Polska.

Fundacja została powołana przez PKP S.A. do prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej, z uwzględnieniem oczekiwań najważniejszych interesariuszy i uczestników transportu kolejowego w Polsce. – Jeszcze we wrześniu uruchomimy dwa programy grantowe: „Kolej na Innowacje”, skierowany do kół naukowych, działających przy wyższych uczelniach technicznych na kierunkach związanych z kolejnictwem oraz „Z kolei szkoła” dla szkół ponadgimnazjalnych związanych z transportem i komunikacją. Przygotowujemy ogólnopolski projekt edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa, oparty o kompetencje Spółek Grupy PKP, kierowany do dzieci ze szkół podstawowych. – mówi Prezes Fundacji Grupy PKP Paweł Wojciechowski.

Program „Kolej na Innowacje” ma na celu pomoc studentom w opracowywaniu, realizacji i wdrażaniu innowacyjnych projektów związanych z kolejnictwem – od prowadzenia badań w zakresie nowatorskich rozwiązań i technologii, przez udział w ważnych konferencjach, gdzie polskie projekty mogą być promowane, po organizację współpracy międzynarodowej. Wysokość grantu zależy od skali, zakresu i wartości projektów, które oceniane będą przez komisję złożona z ekspertów i praktyków kolejnictwa i dziedzin pokrewnych. W programie „Z kolei szkoła” szkoły stopnia ponadgimnazjalnego, w tym: licea profilowane, technika oraz szkoły zawodowe, kształcące na kierunkach związanych z transportem kolejowym mają szansę pozyskać granty na zakup nowoczesnego sprzętu wspierającego edukację, prowadzenie projektów edukacyjnych oraz wspieranie wyróżniających się uczniów. Maksymalna wysokość grantu na daną inicjatywę to 5 tys. zł.

Fundacja Grupy PKP zamierza realizować interesujące projekty w obszarze kultury i kolejowego dziedzictwa. Temu służy nawiązana w maju br. współpraca z Muzeum Historii Żydów Polskich, której celem jest realizowanie na terenie dworców kolejowych projektów kulturalnych i edukacyjnych. Fundacja została partnerem tegorocznej fotograficznej Wikiekspedycji Kolejowej, której efekty można podziwiać w zbiorach Wikimedia, a jesienią najlepsze zdjęcia zostaną zaprezentowane na specjalnie zorganizowanej wystawie. Fundacja planuje również podjęcie współpracy z Muzeum Kolejnictwa przy organizacji wystawy zabytkowych map kolejowych. W przygotowaniu jest także projekt multisensorycznej ścieżki edukacyjnej Linii Średnicowej, opartej na historii warszawskich dworców i przystanków kolejowych oraz wydanie przewodnika po historycznych liniach kolejowych w Polsce.
Fundacja zamierza także podejmować tematy związane z poprawą komfortu i bezpieczeństwa podróżnych. Jednym z projektów jest „pokój rodzinny” na wybranych dworcach, który realizowany będzie we współpracy PKP S.A.

- Dzisiaj (19 września) podpisaliśmy list intencyjny z Fundacją IT Leader Club Polska. Jest to deklaracja przystąpienia Grupy PKP do programu ABC Rozwoju, poprzez który udaje się minimalizować zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród młodzieży i dzieci. Jednocześnie dzięki współpracy z ekspertami działającymi w IT Leader Club będziemy mogli aktywnie włączać się w działania mające na celu budowanie wiedzy z zakresu cyfryzacji gospodarki, w tym w szczególności sektora kolejowego.- wyjaśnia Paweł Wojciechowski. Warto zaznaczyć, że Grupa PKP jest jedną z pierwszych, obok m. in. Politechniki Warszawskiej, Agencji Rynku Rolnego czy Fundacji British Council, organizacji partycypujących w tym przedsięwzięciu. 

Więcej na temat Fundacji Grupy PKP można przeczytać na stronie O Fundacji.

O działaniach Fundacji IT Leader Club Polska przeczytasz na stronie www.itleader.org.pl