Fundacja Grupy PKP uruchamia nabór wniosków do II edycji programów grantowych. O fundusze mogą ubiegać się związane z branżą kolejową szkoły ponadgimnazjalne oraz uczelnie wyższe i środowiska studenckie.

- W ubiegłym roku postawiliśmy diagnozę luki pokoleniowej w kolejnictwie. – mówi Paweł Wojciechowski, Prezes Fundacji Grupy PKP - W najbliższych latach spółki kolejowe w Polsce dotknie niedobór wyspecjalizowanych pracowników, który może mieć konsekwencje w obszarze ciągłości operacyjnej oraz w zakresie bezpieczeństwa przewozów. Tymczasem system edukacji w Polsce jest wciąż niedostosowany do wymagań pracodawców z branży kolejowej, a szkoły, które prowadzą kierunki związane z kolejnictwem, wskazują na brak nowoczesnej literatury technicznej, ograniczenia w dostępie do sprzętu i dedykowanych systemów informatycznych. Nasze programy grantowe mają być odpowiedzią na potrzeby szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udoskonalania procesu dydaktycznego i inspirowania środowisk akademickich do poszukiwania innowacji dla kolejnictwa.

Fundacja Grupy PKP rozpoczyna nabór do dwóch programów grantowych: „Z KOLEI SZKOŁA” i „KOLEJ NA INNOWACJE”. Pierwszy z nich skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych. Będą one miały możliwość pozyskania środków na dofinansowanie rozwiązań i projektów wspierających edukację zawodową na kierunkach związanych z kolejnictwem. Granty w kwocie do 5.000 zł brutto przyznane zostaną dla najwyżej ocenionych działań podejmowanych przez nauczycieli i uczniów. Fundacja oferuje również szkołom grant w postaci sprzętu komputerowego. Przy ocenie wniosków uwzględniana będzie możliwość wykorzystania sprzętu w przygotowaniu uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Pod uwagę brana będzie również realizacja  działań ponadprogramowych.

Celem programu grantowego „KOLEJ NA INNOWACJE” jest efektywne wsparcie studentów szkół wyższych w opracowywaniu, realizacji i wdrażaniu innowacyjnych projektów związanych z kolejnictwem – od prowadzenia badań w zakresie nowatorskich rozwiązań i technologii, przez udział w konferencjach i sympozjach, po organizację współpracy międzynarodowej. W tym roku szczególną uwagę Fundacja zwracać będzie na propozycje rozwiązań technicznych, publikacje oraz programy komputerowe, które mogą wspomagać naukę w zawodach kolejowych na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.

W pierwszej edycji programu „KOLEJ NA INNOWACJE” granty przyznano kołom naukowym działającym przy Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego w Radomiu. Organizacje nagrodzono za system transmisji danych w kolejowych systemach sterowania ruchem, korzystający z otwartych sieci bezprzewodowych LTE oraz za projekt badawczy związany z centralnym zarządzaniem eksploatacją systemów kolejowych.