Dotacje w kwocie od 50.000 zł będą mogły otrzymać organizacje pozarządowe, udzielające kompleksowej pomocy osobom bezdomnym, w tym przebywającym na dworcach PKP.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności. O publiczne środki mogą się ubiegać podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych: zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej (cel nr 1), wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych (cel nr 2), zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych (cel nr 3).

W ramach realizacji celu nr 2 możliwe jest nawiązanie współpracy z PKP S.A. Spółka od dłuższego czasu wspiera działania na rzecz wychodzenia z bezdomności. Organizacje pozarządowe zainteresowane taką działalnością  na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu (np. streetworking) powinny zawrzeć porozumienie z właściwym dyrektorem regionalnym PKP, określające podział ról i zadań.

Dzięki środkom ministerialnym po raz kolejny otwiera się możliwość dla organizacji, które mają kompetencje i wykwalifikowane zespoły do pracy z osobami bezdomnymi. – mówi Paweł Wojciechowski, Prezes Fundacji Grupy PKP – Dotychczasowe cztery edycje konkursu przyniosły konkretne efekty. Działania prowadzone  na dworcach i w ich otoczeniu przyczyniają się do zmniejszenia zjawiska bezdomności w tych miejscach, a tym samym do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu podróżnych. Dla wielu osób dotkniętych bezdomnością kontakt ze streetworkerem jest początkiem ścieżki umożliwiającej powrót do społeczności.

W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 000 000 zł. Na realizację celu nr 2 można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 do 200 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 26 lutego 2016 r. Więcej informacji na: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-wspierajacego-rozwiazywanie-problemu-bezdomnosci-edycja-2016-/