Grupa PKP powstała w 2001 r. w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Głównym celem tych przemian było oddzielenie działalności przewozowej kolei od zarządzania liniami kolejowymi oraz utworzenie samodzielnych podmiotów prawa handlowego mogących świadczyć usługi nie tylko na rynku kolejowym.

Grupa PKP łączy służbę publiczną z działaniem charakterystycznym dla nowoczesnego przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce rynkowej.

W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A., czyli spółka matka, oraz 10 spółek świadczących usługi m.in. na rynku kolejowym, energetycznym i teleinformatycznym (więcej na temat spółek z Grupy PKP można znaleźć tutaj). Działania spółek grupy nadzoruje i koordynuje PKP S.A. - wyznacza im cele i dba o ich realizację.

Misją spółek Grupy PKP jest budowa zaufania i poprawa wizerunku kolei, a więc zwiększenie roli transportu kolejowego w Polsce na wzór nowoczesnych kolei działających w Europie.

Jak PKP chce tę misję realizować?
•    efektywnie zarządzając oraz modernizując infrastrukturę kolejową (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. , PKP Informatyka Sp. z o.o. oraz Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.),
•    podnosząc jakości usług przewozu osób (PKP Intercity S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.) i towarów (PKP Cargo S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.),
•    świadcząc inne usługi (CS Natura TOUR Sp. z o. o., Xcity Investment Sp. z o.o., PKP TELKOL Sp. z o.o.).

Spółki z Grupy PKP zatrudniają w sumie około 70 tys. pracowników – specjalistów z branży transportowej, teleinformatycznej, energetycznej czy rynku nieruchomości. Pod względem liczby zatrudnionych Grupa PKP jest drugim pracodawcą w Polsce. Grupa próbuje jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego pracodawcy poprzez wdrażanie zasad ładu korporacyjnego oraz polityki jakości.

Jesteśmy reprezentowani we wszystkich międzynarodowych organizacjach kolejowych.