W dniu 8 lipca br. związki zawodowe PKP Cargo S.A. zapowiedziały zerwanie rozmów w sprawie propozycji pakietu korzyści dla pracowników PKP Cargo S.A., przygotowanego przez Zarząd oraz zapowiedziały organizację strajku.

W dniu 8 lipca br. związki zawodowe PKP Cargo S.A. zapowiedziały zerwanie rozmów w sprawie propozycji pakietu korzyści dla pracowników PKP Cargo S.A., przygotowanego przez Zarząd oraz zapowiedziały organizację strajku.

Rada Nadzorcza PKP S.A. przegłosowała uchwałę nie uwzględniającą dodatkowego postulatu związków zawodowych, zapewnienia przedstawicielom pracowników udziału w zarządzie Spółki (obecnie przedstawiciel załogi nie zasiada w zarządzie). Dodatkowo związki zawodowe oczekują zapewnienia, aby w przypadku gdy udział PKP S.A. w Cargo spadnie poniżej 50 % w dalszym ciągu trzech przedstawicieli pracowników zasiadało w Radzie Nadzorczej.

Przedstawiciele związków zawodowych ponowili groźbę strajku.

„Jesteśmy zaniepokojeni deklaracją organizacji strajku. Związki powinny wspierać zarząd w budowaniu silnej, konkurencyjnej pozycji firmy na rynku. Zarówno w interesie pracodawcy jak i pracowników jest dobra kondycja Spółki. Niezależnie od dzisiejszych deklaracji związkowych, jesteśmy otwarci na dalsze rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych” mówi Piotr Ciżkowicz, członek zarządu PKP S.A.

Tym samym związki zawodowe odrzucają pozostałe propozycje przygotowane przez Zarząd PKP Cargo S.A., w tym m.in. trzyletnią gwarancję zatrudnienia, łącznie 120 mln zł tytułem premii prywatyzacyjnej dla pracowników Cargo oraz przekazanie części wpływów z prywatyzacji dla obecnych i byłych pracowników Grupy PKP w ramach Funduszu Własności Pracowniczej.

Dodatkowo jednym z kluczowych postulatów związkowych są żądania podniesienia płacy zasadniczej o 450 zł na zatrudnionego. Spełnienie tego postulatu naraziłoby Spółkę na dodatkowy koszt w wysokości ponad 250 mln zł w skali roku.

W rzeczywistości zapisy proponowanej zmiany statutu nie zmieniają stanu obecnie obowiązującego w odniesieniu do powoływania przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej Spółki, co więcej, polepszają pozycję prawną pracowników, nawet przy planowanych zmianach właścicielskich wynikających z procesu prywatyzacji. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że prawie wszystkie stanowiska przewidziane dla przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej zajmują działacze związkowi.

Mimo stanowiska partnerów społecznych Zarząd PKP Cargo S.A. deklaruje wolę dalszego dialogu i wyraża nadzieję na porozumienie z partnerami społecznymi mając na uwadze wspólny interes pracodawcy i pracowników oraz bieżącą sytuację makroekonomiczną w Polsce.