PKP S.A. podjęła działania celem wydzielenia ze spółki PKP CARGO Biura Windykacji Specjalnej na rzecz spółki Windykacja Kolejowa sp. z o.o.

PKP S.A. podjęła działania celem wydzielenia ze spółki PKP CARGO Biura Windykacji Specjalnej na rzecz spółki Windykacja Kolejowa sp. z o.o. Działania te związane są z prowadzeniem działalności w zakresie roszczeń odszkodowawczych przysługujących PKP CARGO z tytułu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zbyt wysokich stawek dostępu do infrastruktury kolejowej ustalonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe w latach 2009-2013.

Decyzja ma zostać zatwierdzona przed debiutem giełdowym przez organy korporacyjne spółki PKP Cargo.

- Wydzielenie na rzecz nowo zawiązanej spółki Windykacja Kolejowa sp. z o.o., zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozwoli nam w sposób przewidywalny i bez wpływu na proces przygotowań do debiutu giełdowego PKP CARGO zarządzać kwestią potencjalnych odszkodowań z tytułu zbyt wysokich stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej. Wypłata ewentualnych odszkodowań może okazać się wieloletnią i niepewną perspektywą. Tymczasem, w procesie przygotowania debiutu giełdowego oraz właściwego poinformowania potencjalnych inwestorów, znaków zapytania dotyczących PKP CARGO musi być jak najmniej. W związku z powyższym została podjęta decyzja o wydzieleniu spółki, która przejmie ewentualne roszczenia - mówi Jakub Karnowski, prezes Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO i prezes Grupy PKP.

Na spółkę Windykacja Kolejowa zostaną przeniesione m.in. roszczenia odszkodowawcze oraz związane z nimi pozostałe roszczenia przysługujące PKP CARGO w stosunku do Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (lub PKP PLK) w związku z wadliwą implementacją do krajowego porządku prawnego Dyrektywy 2001/14/WE, przysługujące Spółce jako przewoźnikowi kolejowemu.

Do czasu zatwierdzenia podziału spółki przez organy korporacyjne w ramach struktury PKP CARGO powstanie Biuro Windykacji Specjalnej Spółki mające zajmować się dochodzeniem powyższych roszczeń oraz innych roszczeń przysługujących Spółce w stosunku do Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Podział spółki PKP CARGO dokonany będzie bez obniżenia jej kapitału zakładowego i bez zmiany statutu spółki, z wykorzystaniem jej kapitału zapasowego.

Zgodnie z sentencją wyroku z 30 maja 2013 roku, Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej z mocy prawa Unii Europejskiej. Uchybienie to polegało na obliczaniu poziomu stawek przy uwzględnieniu kosztów, które nie mogą być uznane za bezpośrednio ponoszone jako rezultat korzystania przez przewoźników z infrastruktury kolejowej. W piątek 13 września 2013 roku PKP Polskie Linie Kolejowe oficjalnie poinformowały, że w najnowszej propozycji cennika dostępu do infrastruktury stawki dostępu spadną średnio o 20,4 proc.