Mając na względzie transparentność działalności, a także racjonalność, rzetelność i gospodarność w zakresie wydawania środków publicznych, Zarząd PKP Intercity S.A. informuje, że:

 

1. „Projekt zakupu kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych” realizowany jest od 14 lipca 2008 r., kiedy to ówczesny Zarząd PKP Intercity S.A.
w składzie: Czesław Warsewicz - prezes, Lucyna Krawczyk – członek zarządu, Krzysztof Supa –  członek zarządu, powołał komisję przetargową i zatwierdził regulamin prac komisji.

Działania te zostały poprzedzone opracowaniem kompleksowych analiz (technicznych, ekonomicznych, finansowych) wykonanych przez ekspertów własnych, jak również niezależnych doradców (Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, konsorcjum Ernst&Young oraz Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa).

5 sierpnia 2008 r. ww. Zarząd Spółki (poszerzony o członka zarządu Marka Nitkowskiego) zatwierdził tryb udzielenia zamówienia - dialog konkurencyjny. Podstawowym uzasadnieniem wyboru dialogu konkurencyjnego był brak możliwości dokładnego, precyzyjnego zdefiniowania (opisania) przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymogami art.29 i 30 Pzp, ze względu na jego szczególnie złożony charakter.

W wyniku ogłoszenia wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło 6 wykonawców:

konsorcjum ANSALDOBREDA S.p.A. i NEWAG S.A.,

konsorcjum Bombardier Transportation Sweden AB i Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding, konsorcjum Siemens Sp. z o.o. i Siemens Aktiengesellschaft Sp. z o.o.,

konsorcjum ALSTOM Konstal S.A. i ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.,

spółka Construcciones y Auxlliar de Ferrocarriles S.A.,

spółka Patentes Talgo S.L. 

Z powodów formalnych z postępowania wykluczono: Construcciones y Auxlliar de Ferrocarriles S.A. i Patentes Talgo S.L.

W związku z powyższym do udziału w postępowaniu zaproszono ostatecznie cztery ww. konsorcja.  Z nimi komisja przetargowa przeprowadziła po trzy spotkania dialogowe, w oparciu o które możliwym stało się opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Ostatecznie ofertę na produkcję i utrzymanie nowych pociągów dla PKP Intercity złożyło jedynie konsorcjum ALSTOM Konstal S.A. i ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.

Oferta odpowiadała przedmiotowi zamówienia zawartego w SIWZ i spełniała warunki postępowania pod względem formalno-prawnym, została więc przyjęta.

Umowę na „Dostawę 20 sztuk pociągów (składów) zespolonych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania” podpisano 30 maja 2011 r.

Decyzja o zakupie pociągów została podjęta na podstawie postępowania realizowanego przez Zarządy PKP Intercity w skład których w latach 2008 – 2011 wchodzili: Czesław Warsewicz, Lucyna Krawczyk, Marek Nitkowski, Krzysztof Supa, Krzysztof Celiński, Krzysztof Kołodziejski, Grzegorz Mędza, Katarzyna Zimnicka-Jankowska, Dariusz Fidyt, Janusz Malinowski, Philip Turner, Tadeusz Matyla.

Przetarg na dostawę 20 składów zespołowych w trybie dialogu konkurencyjnego prowadzony był w okresie sierpień 2008 – kwiecień 2011 i podczas jego realizacji zachowane były wszystkie ujęte prawem polskim i europejskim zasady oraz normy.

2. Postępowanie przetargowe kontrolowane było przez Urząd Zamówień Publicznych, który w informacji z dn. 17 maja 2011 r. stwierdził w kontroli uprzedniej  brak naruszeń w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego.

3. Ponadto ze względu na ubieganie się o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, podlega on zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. PKP Intercity otrzymało pozytywną opinię od JASPERS (partnerstwo Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Kreditanstalt für Wiederaufba). 

4. Należy podkreślić, że w produkcję 20 składów zespołowych zaangażowani są polscy poddostawcy, m.in.: Bombardier z Katowic produkuje urządzenia sygnalizacji SHP, SIECAB z Żywca okablowanie, producentem sprzęgów jest Dellner Gdynia, a skrzynek elementów trakcyjnych - Polmor.

PKP Cargo zapewnia transport pociągów do Polski, a Instytut Kolejnictwa próby homologacyjne.

Składy będą serwisowane w Polsce, na warszawskim Grochowie. Tam budowana jest hala, gdzie nowe pociągi będą poddawane niezbędnym procedurom w zakresie utrzymania i przygotowania do drogi. Finalnie do prac tych zatrudnionych zostanie ok. 150 osób, bowiem pociągi przez ok. 17 lat serwisowane będą przez zarejestrowaną w Polsce Spółkę ALSTOM Konstal.

5. Dodatkowo informujemy, że Najwyższa Izba Kontroli od września 2013 r. prowadzi planowe postępowanie kontrolne, które w zakresie PKP Intercity dotyczy zwłaszcza projektu Pendolino.

Janusz Malinowski
Prezes Zarządu
PKP Intercity S.A.

 

Marcin Celejewski
Członek Zarządu ds. handlowych
PKP Intercity S.A.

Paweł Hordyński
Członek Zarządu ds. finansowych
PKP Intercity S.A.