POIS stopka

Mrozy 1

Tytuł projektu: „Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol”

Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0032/18

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TENT-T

Całkowita wartość projektu: 55 292 797,18 PLN

Wartość dofinansowania UE: 37 605 657,15 PLN

Zakończenie projektu: II kw. 2021 r.

Harmonogram prac realizowanych na poszczególnych dworcach znajduje się na stronie: http://zmieniamydworce.pkp.pl

Projekt zakłada modernizację lub budowę 4 dworców kolejowych zlokalizowanych w województwie mazowieckim (Wrzosów, Dębe Wielkie, Siedlce, Mrozy).

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje w szczególności:

  • rozbiórkę istniejącego budynku i budowę nowego dworca systemowego we Wrzosowie,
  • budowę nowego dworca systemowego: Dębe Wielkie,
  • przebudowę istniejących dworców w Siedlcach i w Mrozach,
  • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zagospodarowanie terenów wokół dworców,
  • budowę dróg dojazdowych i parkingów przed dworcami,
  • zapewnienie dróg dojścia do peronów,
  • przywrócenie historycznego wyglądu obiektów w zakresie podlegającym ochronie konserwatorskiej,

zintegrowanie dworców z innymi środkami transportu.

Stan realizacji poszczególnych inwestycji dworcowych w projekcie:

Dębe Wielkie

– etap prac: przetarg na roboty (przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie dworca IDS jest w toku)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Wrzosów

– etap prac: przetarg na roboty (przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie dworca IDS jest w toku)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Mrozy

– etap prac: przetarg na roboty (przetarg na przebudowę dworca jest w toku)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Siedlce

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021