POIS stopka

Tytuł projektu: „Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 447 na odcinku Brwinów – Jaktorów oraz przy linii kolejowej nr 3 na odcinku Ożarów Mazowiecki – Kornelin”

Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0030/18

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T

Całkowita wartość projektu:  50 501 466,88 PLN

Wartość dofinansowania UE: 35 111 813,15 PLN

Zakończenie projektu: IV kw. 2021 r.

Harmonogram prac realizowanych na poszczególnych dworcach znajduje się na stronie: http://zmieniamydworce.pkp.pl

Projekt zakłada modernizację lub budowę 8 dworców kolejowych zlokalizowanych w województwie mazowieckim w miejscowościach: Błonie, Brwinów, Jaktorów, Kornelin, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Płochocin, Sochaczew.

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje w szczególności:

  • rozbiórkę istniejących obiektów i budowę nowych dworców systemowych: Kornelin i Milanówek,
  • przebudowę i modernizację istniejących obiektów: Błonie, Brwinów, Jaktorów, Ożarów Mazowiecki, Płochocin, Sochaczew,
  • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zagospodarowanie terenów wokół dworców w tym m.in. wymianę nawierzchni, nasadzenia zieleni, elementy małej architektury,
  • budowę dróg dojazdowych i parkingów przed dworcami,
  • zapewnienie dróg dojścia do peronów,
  • przywrócenie historycznego wyglądu obiektów w zakresie podlegającym ochronie konserwatorskiej,
  • zintegrowanie dworców z innymi środkami transportu.

Stan realizacji poszczególnych inwestycji dworcowych w projekcie:

Kornelin

– etap prac: przetarg na roboty (przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie dworca IDS jest w toku)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Sochaczew

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Błonie

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Płochocin

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Ożarów Mazowiecki

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Jaktorów

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Milanówek

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Brwinów

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021