POIS stopka

Mrozy 1

Tytuł projektu: „Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 26 Radom – Dęblin i nr 8 Radom – Kielce”  

POIS.05.02.00-00-0036/18

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Całkowita wartość projektu: 72 698 784,21 PLN

Wartość dofinansowania UE: 49 564 621,58 PLN

Zakończenie projektu: IV kw. 2021 r.

Harmonogram prac realizowanych na poszczególnych dworcach znajduje się na stronie: http://zmieniamydworce.pkp.pl

Projekt zakłada modernizację lub przebudowę 7 dworców kolejowych, w tym 6 zlokalizowanych w województwie mazowieckim (Jastrząb, Pionki, Pionki Zachodnie, Ruda Wielka, Zajezierze koło Dęblina, Żytkowice) i 1 w woj. świętokrzyskim (Kielce).

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje w szczególności:

  • przebudowę 6 dworców: Jastrząb, Pionki, Pionki Zachodnie, Zajezierze koło Dęblina, Żytkowice, Kielce,
  • budowę nowego dworca systemowego w Rudzie Wielkiej,
  • dostosowanie przebudowywanych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zagospodarowanie terenów wokół dworców w tym m.in. wymianę nawierzchni, nasadzenia zieleni, elementy małej architektury, budowa infrastruktury rowerowej,
  • budowę dróg dojazdowych i parkingów przed dworcami,
  • przywrócenie historycznego wyglądu obiektów w zakresie podlegającym ochronie konserwatorskiej,

zintegrowanie dworców z innymi środkami transportu,

Stan realizacji poszczególnych inwestycji dworcowych w projekcie:

Pionki Zachodnie

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Pionki

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Żytkowice

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Zajezierze koło Dęblina

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Jastrząb

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Ruda Wielka

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Kielce

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021