POIS stopka

Tytuł projektu: „Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Wschodnia – Białystok – Kuźnica Białostocka”

Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0031/18

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TENT-T

Całkowita wartość projektu: 43 091 158,93 PLN

Wartość dofinansowania UE: 29 595 985,39 PLN.

Zakończenie projektu: IV kw. 2021 r.

Harmonogram prac realizowanych na poszczególnych dworcach znajduje się na stronie: http://zmieniamydworce.pkp.pl

Projekt zakłada budowę lub przebudowę łącznie 12 dworców kolejowych, w tym 6 zlokalizowanych w województwie mazowieckim (Ząbki, Tłuszcz, Dobczyn, Przetycz, Chrzęsne, Barchów) i 6 w woj. podlaskim (Czyżew, Szepietowo, Jabłoń Kościelna, Racibory, Zdrody Nowe, Wasilków).

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje w szczególności:

  • przebudowę istniejącego budynku na peronie oraz budowę nowego dworca systemowego w Ząbkach,
  • rozbiórkę istniejących budynków i budowę nowych dworców systemowych: Dobczyn, Przetycz, Chrzęsne, Barchów, Racibory, Zdrody Nowe, Wasilków,
  • budowę nowego dworca systemowego w Tłuszczu,
  • dostosowanie dworca w Czyżewie do wymagań osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
  • przebudowę i modernizację istniejących obiektów: Szepietowo, Jabłoń Kościelna,
  • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zagospodarowanie terenów wokół dworców,
  • budowę dróg dojazdowych i parkingów przed dworcami,
  • przywrócenie historycznego wyglądu obiektów w zakresie podlegającym ochronie konserwatorskiej,
  • zintegrowanie dworców z innymi środkami transportu.