POIS stopka

Mrozy 1

Tytuł projektu: „Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław  - Boguszów Gorce Zachód wraz z przedłużeniem przy linii 311, wybranych dworców przy linii kolejowej nr 282 wraz z dworcem na st. Malczyce położonym przy linii 275”

Numer projektu: POIS.05.02.00-00-0033/18

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Całkowita wartość projektu: 122 501 288,28 PLN

Wartość dofinansowania UE: 83 846 138,63 PLN.

Zakończenie projektu: IV kw. 2021 r.

Harmonogram prac realizowanych na poszczególnych dworcach znajduje się na stronie: http://zmieniamydworce.pkp.pl

Projekt zakłada przebudowę łącznie 7 dworców kolejowych zlokalizowanych w województwie dolnośląskim: Węgliniec, Bolesławiec, Malczyce, Imbramowice, Wałbrzych Główny, Boguszów-Gorce Zachód i Szklarska Poręba Górna.

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje w szczególności:

  • przebudowę i modernizację istniejących 7 dworców: Węgliniec, Bolesławiec, Malczyce, Imbramowice, Wałbrzych Główny, Boguszów-Gorce Zachód i Szklarska Poręba Górna,
  • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zagospodarowanie terenów wokół dworców,
  • budowę dróg dojazdowych i parkingów przed dworcami,
  • przywrócenie historycznego wyglądu obiektów w zakresie podlegającym ochronie konserwatorskiej,
  • zintegrowanie dworców z innymi środkami transportu.