POIS stopka

Tytuł projektu: „Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 1 na odcinku Skierniewice – Częstochowa, dworca Gałkówek przy liniach nr 17 i 25”

Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0035/18

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T

Całkowita wartość projektu: 86 239 074,73 PLN

Wartość dofinansowania UE: 59 168 731,71 PLN

Zakończenie projektu: IV kw. 2022 r.

Harmonogram prac realizowanych na poszczególnych dworcach znajduje się na stronie: http://zmieniamydworce.pkp.pl

 Projekt zakłada budowę lub przebudowę łącznie 8 dworców kolejowych, w tym 7  zlokalizowanych w województwie łódzkim: Skierniewice, Płyćwia, Rogów, Koluszki, Gałkówek, Wilkoszewice, Gorzkowice i 1 w województwie śląskim – dworzec w Częstochowie.

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje w szczególności:

  • przebudowę i modernizację istniejących obiektów: Skierniewice, Częstochowa,
  • remont i przebudowę pomieszczeń dworcowych mających na celu dostosowanie dworców do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się: Płyćwia, Gałkówek,
  • rozbiórkę istniejących obiektów i budowę dworców systemowych: Rogów, Koluszki, Wilkoszowice, Gorzkowice,
  • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zagospodarowanie terenów wokół dworców w tym m.in. wymianę nawierzchni, nasadzenia zieleni, elementy małej architektury, budowę infrastruktury rowerowej,
  • budowę dróg dojazdowych i parkingów przed dworcami,
  • przywrócenie historycznego wyglądu obiektów w zakresie podlegającym ochronie konserwatorskiej,
  • zintegrowanie dworców z innymi środkami transportu.