Tytuł projektu: „Modernizacja wybranych dworców przy liniach kolejowych nr 353, 131 oraz 3”  

Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0034/18

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T

Całkowita wartość projektu: 109 319 617,70 PLN

Wartość dofinansowania UE: 73 373 143,21 PLN

Zakończenie projektu: III kw. 2022 r.

Harmonogram prac realizowanych na poszczególnych dworcach znajduje się na stronie: http://zmieniamydworce.pkp.pl

Projekt zakłada budowę lub przebudowę łącznie 11 dworców kolejowych, w tym 7 zlokalizowanych w województwie wielkopolskim (Biskupice Wielkopolskie, Kobylnica, Pierzyska, Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko, Poznań Główny (Stary) i Trzemeszno) oraz 4 w województwie kujawsko-pomorskim (Janikowo, Kołodziejewo, Mogilno i Złotniki Kujawskie).

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje w szczególności:

  • rozbiórkę istniejących budynków i budowę nowych dworców systemowych: Janikowo, Poznań Główny,
  • pozostawienie istniejących budynków i budowę nowych dworców systemowych: Biskupice Wielkopolskie, Pobiedziska Letnisko,
  • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych: Pierzyska,
  • przebudowę i modernizację istniejących obiektów: Kobylnica, Kołodziejewo, Mogilno, Pobiedziska, Trzemeszno i Złotniki Kujawskie,
  • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zagospodarowanie terenów wokół dworców w tym m.in. wymianę nawierzchni, nasadzenia zieleni, elementy małej architektury,
  • budowę dróg dojazdowych i parkingów przed dworcami,
  • zapewnienie dróg dojścia do peronów,
  • przywrócenie historycznego wyglądu obiektów w zakresie podlegającym ochronie konserwatorskiej,
  • zintegrowanie dworców z innymi środkami transportu.