Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa (dalej „PKP S.A.”) w odniesieniu do danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A.;
 2. w celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pisemną pod adresem siedziby Administratora danych podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są także pod następującym adresem: www.pkp.pl w zakładce Kontakt.
 3. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że jest to potrzebne do przeprowadzenia rekrutacji lub przepisy szczególne stanowią inaczej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie PKP S.A. m.in. dostawcy usług IT mający siedzibę w Polsce oraz na obszarze EOG – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami PKP S.A. Obecnie na podstawie podpisanej przez PKP S.A. umowy powierzenia, dostawcą systemu wspierającego prowadzenia rekrutacji HRlink (hrlink.pl) jest firma Online Technologies HR Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin. Stosownie do udzielonej osobnej zgody Pani / Pana dane dla celów rekrutacji mogą być udostępniane innym spółkom z Grupy PKP lub Fundacji Grupy PKP. Wykaz podmiotów Grupy PKP dostępny jest na stronie nadzór właścicielski
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO;
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PKP S.A. w celu rekrutacji, w związku z podjęciem działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy o pracę (art. 6 ust. 1 li. b) RODO), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz Pani / Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji;
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, w odniesieniu do celu:
  1. rozpatrywania Pani / Pana kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji  jeszcze przez 2 lata od zakończenia rekrutacji na dane stanowisko,
  2. rozpatrywania Pani / Pani kandydatury, w przypadku negatywnego wyniku niniejszej rekrutacji lub wyrażenia przez Panią / Pana zgody na potrzeby przyszłych rekrutacji - przez okres 2 lat od ostatniego zgłoszenia udziału w rekrutacji,
  3. udostępnienia Pani / Pana danych dla celów rekrutacji innym spółkom z Grupy PKP lub Fundacji Grupy PKP – przez okres 2 lat od ostatniego zgłoszenia udziału w rekrutacji;
 7. Pani / Pana zgoda na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji lub w innych spółkach z Grupy PKP jest dobrowolna, i niewyrażenie takiej zgody nie dyskwalifikuje w obecnej rekrutacji;
 8. podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie określonym postanowieniami ustawy Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale jest warunkiem, w odniesieniu do celu:
  1. rozpatrzenia Pana / Pani kandydatury w niniejszej rekrutacji, a brak Pani / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje ich usunięcie zgodnie z przepisami RODO, bez odrębnego powiadomienia Pani / Pana o tym fakcie,
  2. rozpatrywania Pani / Pana kandydatury w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 2 lata od ostatniego zgłoszenia udziału w rekrutacji, a brak Pani / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu spowoduje ich usunięcie zgodnie z przepisami RODO, bez odrębnego powiadomienia Pani / Pana o tym fakcie.

W przypadku, gdy Pani / Pan nie poda wszystkich swoich danych osobowych wymaganych przy rekrutacji lub wycofa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przed ukończeniem naboru, PKP S.A. nie będzie mogła dokończyć wobec Pani / Pana procesu rekrutacji i Panią / Pana zatrudnić;

 1. PKP S.A. nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu przepisów RODO na podstawie podanych przez Panią / Pana danych osobowych;
 2. przysługuje Pani / Panu prawo do żądania dostępu do dotyczących Pani / Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia będą realizowane przez PKP S.A. w granicach określonych przepisami prawa;
 3. przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, tzn. cofnięcie Pani / Pana zgody nie działa wstecz i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, którego PKP S.A. dokonała przed wycofaniem zgody;
 4. posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl), gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 5. podając w dokumentach aplikacyjnych dodatkowe dane osobowe, poza tymi, o których mowa w pkt 8, podaje je Pani / Pan dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w określonym celu;
 6. PKP S.A. nie jest uprawniona do przetwarzania w celach rekrutacyjnych  danych osobowych szczególnych kategorii określonych w art. 9 RODO ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej oraz danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.   W związku z tym,  prosimy o upewnienie się, że przekazywane do PKP S.A. dokumenty nie zawierają danych z  ww. kategorii, gdyż w razie zamieszczenia takich danych dokumenty te nie będą mogły być wykorzystane w procesie rekrutacji.