Szanowni Państwo,

Rekrutacja do pracy w Spółce Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 142A w Warszawie (dalej: „PKP S.A.”) odbywa się wyłącznie po odpowiedzi kandydatów na aktualne oferty pracy opublikowane w zakładce Kariera, w wyszukiwarce ofert (https://www.pkp.pl/pl/aktualne-oferty). W związku z powyższym uprzejmie prosimy o nie przesyłanie, zarówno w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej, dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny itp.) na adres siedziby Spółki PKP S.A. lub adresy email pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki PKP S.A.

Jeśli żadna z naszych aktualnych ofert pracy na stronie nie spełnia Pani/Pana oczekiwań, prosimy o zostawienie swojej aplikacji w naszej Bazie Kandydatów dostępnej pod adresem https://www.pkp.pl/pl/aktualne-oferty - odsyłacze „Zostaw swoje CV do pracy” i „Zostaw swoje CV na praktyki”. Skontaktujemy się z Panią/Panem w przypadku kolejnych procesów rekrutacyjnych, jeżeli wymagania na stanowisku pracy będą zbieżne  z Pani/Pana kompetencjami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółka „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa (dalej „PKP S.A.”).

W sprawach związanych z przebiegiem procesu Pani / Pana rekrutacji proszę o kontakt z pracownikami PKP S.A. na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani / Pana praw związanych z przetwarzaniem danych przez PKP S.A. proszę o kontakt z wyznaczonym przez PKP S.A. inspektorem ochrony danych na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

PKP S.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w Pani / Pana dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani / Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Brak Pani / Pana zgody na przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych niewymienionych w przepisach prawa pracy, spowoduje brak możliwości rozpatrzenia aplikacji.

W przypadku ewentualnych nieporozumień pomiędzy Panią/Panem a PKP S.A. w związku z procesem rekrutacji, PKP S.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec PKP S.A. przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe PKP S.A. będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym do sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także w celu przekazania Pani/Panu informacji niezbędnych przed rozpoczęciem pracy w PKP S.A. w oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na przekazaniu informacji, które pomogą Pani/Panu i PKP S.A. najlepiej przygotować się do rozpoczęcie przez Panią/Pana pracy w PKP S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

W sytuacji, gdy powiązane z PKP S.A. podmioty należące do tzw. Grupy PKP (http://www.pkp.pl/pl/grupa-pkp/spolki-grupy) prowadzą podobny proces rekrutacyjny do tego realizowanego w Spółce PKP S.A. możemy przekazać im dane kandydatów z naszej bazy danych. Dane zostaną udostępnione tylko w przypadku, gdy dany podmiot wystąpi do PKP S.A. o dane kandydatów o określonych kwalifikacjach. Aby móc realizować ww. aktywność w odniesieniu do Pani / Pana kandydatury potrzebujemy na to Pani / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli jest Pani / Pan zainteresowana (y) pracą w innych podmiotach z Grupy PKP to niezależnie od wyrażonej zgody zachęcamy do bieżącego monitorowania prowadzonych przez te podmioty procesów rekrutacyjnych (na ich korporacyjnych stronach www) i do aplikowania na interesujące Panią / Pana pozycje – przekazywanie aplikacji kandydatów z bazy danych PKP S.A. będzie realizowane jako działanie dodatkowe i tylko w wybranych sytuacjach, co do których decyzję podejmie wyłącznie PKP S.A. Podmioty powiązane z PKP S.A., którym Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione przez PKP S.A. dla potrzeb rekrutacji, staną się osobnymi administratorami tych danych i będą przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie własnych regulacji zgodnych z przepisami RODO.

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji lub w innych spółkach z Grupy PKP jest dobrowolna, i niewyrażenie takiej zgody nie dyskwalifikuje w procesie obecnej rekrutacji.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby jednorazowej rekrutacji, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 6 miesięcy na wypadek, gdyby z jakichkolwiek względów PKP S.A. musiała powtórzyć proces rekrutacji.

W przypadku negatywnego dla Pani/Pana wyniku rekrutacji oraz wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji – Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od momentu wydania zgody lub przez okres 2 lat od ostatniego Pani/Pana zgłoszenia udziału w kolejnej rekrutacji.

W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe PKP S.A. będzie przetwarzać dalej w oparciu o zasady i okresy przetwarzania danych przewidziane dla pracowników PKP S.A., które zostaną Pani/Panu przekazane po rozpoczęciu pracy w spółce PKP S.A.

W przypadku udostępnienia Pani/Pana danych dla potrzeb rekrutacji podmiotowi powiązanemu z PKP S.A., będzie on przetwarzał Pani/Pana dane na podstawie własnych regulacji zgodnych z przepisami RODO.

W przypadku pozostawienia przez Panią/Pana CV w Bazie kandydatów, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od momentu wydania zgody.

W każdym przypadku okres przetwarzania może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PKP S.A. lub inny okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa – tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania.

Ponadto Pani / Pana  dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PKP S.A. m.in. dostawcom świadczącym usługi IT, prawne, księgowe, kurierskie, archiwizacji, niszczenia dokumentów oraz inne usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PKP S.A. i wyłącznie zgodnie z poleceniami PKP S.A.

Dostawcą dla PKP S.A. systemu wspierającego prowadzenie rekrutacji (hrlink.pl) jest firma Online Technologies HR Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin.

Dostawcą dla PKP S.A. usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu danych osobowych jest PKP Informatyka Spółka z o.o., Al.  Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa.

W przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty z Grupy PKP dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione do:

 1. Fundacja Grupy PKP z siedzibą przy ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa, http://www.pkp.pl/pl/grupa-pkp/fundacja;
 2. „PKP Intercity” Spółka Akcyjna z siedzibą przy Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, www.intercity.pl;
 3. PKP Informatyka Spółka z o.o. z siedzibą przy Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa www.pkp-informatyka.pl;
 4. PKP TELKOL Spółka z o.o. z siedzibą przy Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa www.telkol.pl;
 5. Xcity Investment Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa, www.xci.pl;
 6. PKP CARGO S.A. z siedzibą przy ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, www.pkp-cargo.pl;
 7. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia, www.skm.pkp.pl;
 8. CS NATURA TOUR Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-958 Gdańsk, www.naturatour.pl;
 9. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, www.lhs.com.pl.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

PKP S.A. nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG) lub do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców PKP S.A. przy realizacji wsparcia np.: dla usług IT, PKP S.A. może zlecać wykonanie określonych czynności uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:

 1. Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;
 2. państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowane prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO;
 3. zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym Pani/Pana dane zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma prawo pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. f) RODO, zażądać informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do otrzymania ich kopii. Uprawnienia te będą realizowane przez PKP S.A. w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 2. prawo wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać kontaktując się na adres siedziby PKP S.A. lub poprzez adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Informacja o wymogu podania danych:

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy PKP S.A. przetwarza w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) i ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe (takie jak np.: zdjęcie, zainteresowania, stan cywilny itp.) PKP S.A. przetwarza na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

PKP S.A. nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu przepisów RODO na podstawie podanych przez Panią / Pana danych osobowych.