Spółki z Grupy PKP
W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A., czyli spółka matka, oraz 10 spółek świadczących usługi m.in. na rynkach kolejowym, nieruchomości i teleinformatycznym. Działania spółek Grupy nadzoruje i koordynuje PKP S.A. – wyznacza im cele i dba o ich realizację.
W wyniku przeprowadzonych zmian właścicielskich, w tym procesów prywatyzacyjnych, akwizycyjnych oraz restrukturyzacyjnych, obecnie Grupę PKP tworzą:

PKP SA
Polskie Koleje Państwowe S.A.
– spółka dominująca:

 • pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów,
 • to jeden z największych zarządców nieruchomości w Polsce. Na koniec 2019 roku
  w ewidencji PKP S.A. znajdowało się ponad 95 tys. ha gruntów, 49 tys. budynków i budowli oraz około 15 tys. mieszkań. Blisko 90% działek posiada uregulowany stan prawny. Na koniec 2019 roku 3,2 tys. nieruchomości było objętych ochroną konserwatorską,
 • majątek PKP S.A. stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości stricte komercyjne. PKP S.A. prowadzi aktywne działania jako zarządca, polegające m.in. na inicjowaniu inwestycji oraz poszukiwaniu sposobów optymalnego zagospodarowania kolejowych gruntów w celu maksymalizacji przychodów,
 • PKP S.A. są właścicielem większości (około 90%) czynnych dworców kolejowych – około 550 obiektów w całym kraju;,

kluczowym zadaniem PKP S.A. jest realizacja procesu modernizacji, a tym samym zapewnienie wysokiego standardu usług na dworcach kolejowych. Obecnie spółka realizuje największy w swojej historii program przebudowy dworców, w ramach którego do 2023 roku zmodernizowanych lub wybudowanych od podstaw zostanie łącznie około 200 obiektów. Część z nich została już udostępniona podróżnym. Celem programu jest dostosowanie dworców do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, jak i lokalnych społeczności. Oprócz usług ściśle związanych z podróżą, mają one pełnić także funkcje społeczne i miastotwórcze.

pkp intercity
PKP Intercity S.A.
– spółka operatorska obsługująca rynek przewozów pasażerskich:

 • to jeden z największych pasażerskich przewoźników kolejowych działających
  w Polsce
  , specjalizujący się w krajowych i międzynarodowych pasażerskich przewozach dalekobieżnych.

Produkty:

Obecnie przewoźnik uruchamia w komunikacji krajowej cztery kategorie pociągów:

 • Express InterCity Premium (EIP),
 • Express InterCity (EIC),
 • InterCity (IC),
 • Twoje Linie Kolejowe (TLK).

Wspólnie z kolejami zagranicznymi PKP Intercity obsługuje także połączenia międzynarodowe. Dominującym obszarem działalności spółki są przewozy o charakterze użyteczności publicznej organizowane i finansowane przez Ministerstwo Infrastruktury.

PKP Intercity S.A. jest spółką dominującą wobec dwóch innych podmiotów: PKP Intercity Remtrak sp. z o.o. i WARS S.A.

PKP Intercity Remtrak sp. z o.o. jest spółką zależną od PKP Intercity S.A., która prowadzi działalność usługową w zakresie naprawy, konserwacji, modernizacji taboru kolejowego i sprzętu transportowego. Spółka działa w strukturze regionalnych oddziałów produkcyjnych zlokalizowaniach w Idzikowicach, Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim i Opolu wspieranych przez centrum administracyjno-finansowe w Toruniu.

Wars
WARS S.A.
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów podróżujących pociągami pasażerskimi świadcząc m.in.:

 • usługi hotelowe w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia,
 • usługi gastronomiczne, w tym przygotowanie i wydawanie poczęstunków oraz posiłków podróżnym w pociągach PKP Intercity S.A. (EIP, EIC), prowadzenie obsługi gastronomicznej w wagonach restauracyjnych i barowych oraz usługę sprzedaży przekąsek i napojów z wózków „mini-bar” (na zasadzie franczyzy), a także wydawanie pasażerom bezpłatnych napojów w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • działalność handlową polegającą na sprzedaży towarów dla franczyzobiorców, sprzedaży dla pasażerów w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia.

Zadania WARS S.A. realizowane są przez Centralę spółki w Warszawie oraz cztery oddziały: Oddział Centrum w Warszawie, Oddział Południe w Krakowie, Oddział Północ w Gdyni oraz Oddział Zachód w Szczecinie.

Od stycznia 2021r. PKP S.A. wykonuje prawa z akcji w WARS S.A.

logo skm bezramki
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
– spółka operatorska obsługująca regionalny rynek przewozów pasażerskich oraz zarządca infrastruktury linii kolejowej nr 250:

 • zarządza i administruje linią kolejową nr 250 (Gdańsk Główny – Rumia) oraz prowadzi na tej linii aglomeracyjne przewozy osób,
 • przedmiotem działalności spółki jest również wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na innych liniach kolejowych w województwie pomorskim,

wykonywanie przewozów odbywa się na podstawie i w ramach umowy zawartej z samorządem województwa pomorskiego, jako organem administracji publicznej zobowiązanym do organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych w ramach świadczenia usług publicznych.

Cargo logo
PKP CARGO S.A.
– spółka operatorska obsługująca rynek przewozów towarowych; jest największym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce[1], drugim największym przewoźnikiem na rynku czeskim[2] oraz jednym z największych operatorów kolejowych przewozów towarowych w Unii Europejskiej. Od 2013 roku spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 • obecnie PKP CARGO S.A. posiada certyfikaty bezpieczeństwa umożliwiające świadczenie samodzielnych usług transportu kolejowego w Polsce oraz na terytorium Czech, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Słowacji, Litwy i Słowenii.

PKP CARGO S.A. wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy PKP CARGO, poza realizacją usług transportu kolejowego towarów, oferuje swoim klientom usługi dodatkowe:

 • usługi intermodalne,
 • usługi spedycyjne (krajowe i międzynarodowe),
 • obsługę w terminalach (przeładunek i przechowywanie towarów na styku torów 1520 i 1435 mm na wschodniej granicy Polski oraz w innych kluczowych lokalizacjach w Polsce),
 • usługi bocznicowe i trakcyjne,
 • utrzymanie i naprawę taboru,
 • usługi rekultywacyjne.

Grupę PKP CARGO tworzy PKP CARGO S.A. oraz 23 spółki zależne lub pośrednio zależne.

Do Grupy PKP CARGO należą m.in.:

PKP CARGOTABOR sp. z o.o. – spółka zajmuje się naprawą, utrzymaniem i modernizacją taboru kolejowego, świadczy także usługi w zakresie likwidacji i diagnostyki taboru. Działa na rynku polskim.

CARGOTOR sp. z o.o. – zajmuje się zarządzaniem infrastrukturą torową i usługową (bocznice kolejowe i układy torowe) wraz z niezbędnymi urządzeniami i budynkami, udostępnianiem przewoźnikom kolejowym infrastruktury logistycznej i usługowej, utrzymywaniem infrastruktury torowej zapewniające bezpieczny transport towarów koleją na zarządzanym obszarze. Spółka działa na rynku polskim.

PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o. – realizuje przeładunek, składowanie, segregowanie, pakowanie, kruszenie oraz szereg innych usług granicznych. Spółka posiada terminale, które umożliwiają przeładunek towarów masowych i sztukowych, także kontenerów. Posiada również możliwość prowadzenia komunikacji przestawczej. Spółka działa na rynku polskim.

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. – jej zadaniem jest kompleksowa obsługa bocznic kolejowych,  usługowa wspomagająca transport lądowy, realizuje transport kolejowy towarów oraz diagnostykę, naprawę oraz utrzymanie infrastruktury torowej. Działa na rynku polskim.

PKP CARGO CONNECT sp. z o.o. – spółka jest międzynarodowym operatorem logistycznym świadczącym usługi spedycji kolejowej, spedycji samochodowej, spedycji morskiej, usługi terminalowo-magazynowe, usługi celne, usługi spedycji promowej, specjalistyczne usługi przewozów ładunków ponadgabarytowych, oraz usługi  intermodalne. Spółka prowadzi międzynarodową działalność na wszystkich kolejowych przejściach granicznych, polskich portach morskich oraz węzłach łączących korytarze transportowe północ-południe i wschód-zachód.

PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. –  spółka świadczy kompleksowe usługi w zakresie: przewozów kolejowych, spedycji kolejowej, obsługi bocznicowej, wynajmu wagonów, transportu samochodowego, terminali – intermodalnych i materiałów sypkich. Jest zarządcą terminala intermodalnego zlokalizowanego w miejscowości Paskov. Zajmuje się kompleksową obsługą dowozów i odwozów transportem drogowym („ostatnia mila”) oraz zarządzaniem
i utrzymaniem taboru w Grupie PKP CARGO INTERNATIONAL. Spółka działa na rynku polskim
i czeskim, a jako spedytor kolejowy w całym rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.

pkp lhs
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
przewoźnik i zarządca szerokotorowej linii kolejowej nr 65 przeznaczonej do transportu towarowego. PKP LHS sp. z o.o. jest czwartym największym przewoźnikiem towarowym w Polsce (pod względem pracy przewozowej; udział 4,9% w 2020 roku[1]).

Przedmiotem działalności spółki jest:

 • realizowanie transportu towarów w ramach usługi trakcyjnej,
 • świadczenie usług dodatkowych, usług spedycyjnych w Polsce i za granicą oraz obsługa celna,
 • zarządzanie infrastrukturą linii PKP LHS sp. z o.o., w tym infrastrukturą stacji kolejowych, budynków i budowli zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej nr 65.

Linia 65 jest najdłuższą na terenie Polski kolejową linią szerokotorową przeznaczoną do transportu towarowego (długość wynosi prawie 400 km, rozstaw szyn 1520 mm). Łączy ona polsko-ukraińskie kolejowe przejście graniczne Hrubieszów/Izow ze Sławkowem w województwie śląskim.

PKP LHS sp. z o.o. posiada udziały w spółce „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie.

W 2020 roku została powołana spółka zależna PKP Linia Chełmska Szerokotorowa sp. z o.o. w celu intensyfikacji przewozów towarowych na linii szerokotorowej nr 63 oraz rozwoju usług logistycznych w obszarze przygranicznym przejścia Dorohusk – Jagodin, a także rozwoju infrastruktury logistycznej na linii nr 63 oraz w jej otoczeniu.

pkp ik logo 300
PKP Informatyka sp. z o.o. – jest głównym dostawcą w Grupie PKP usług IT zapewniających ciągłość działania systemów i aplikacji kluczowych dla funkcjonowania kolei w Polsce.

Przedmiotem działalności Spółki są szeroko pojęte usługi IT, w szczególności:

 • tworzenie oprogramowania użytkowego (systemy i aplikacje), zwłaszcza dla spółek Grupy PKP – kolejowych i związanych z koleją,
 • usługi eksploatacji (w tym eksploatacji bezpośredniej systemów i aplikacji) oraz usługi wsparcia,
 • świadczenie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz monitoringu krytycznych dla kolei zasobów IT w trybie 24/7/365, a także kolokacji, hostingu, serwisu sprzętu komputerowego, wykonawstwa sieci strukturalnych.

logo kzl300bis1
Spółka Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o. o. od 1852 roku tworzy i dostarcza systemowe rozwiązania dla kolei, jest spółką zależną PKP Informatyka Sp. z o.o.

 • KZŁ sp. z o.o. są producentem i dostawcą dedykowanych systemów do obsługi komunikacji kolejowej i pozakolejowej (w tym m.in. systemów dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoringu obiektów kolejowych, łączności dyspozytorskiej i pokładowej). Spółka opracowuje również rozwiązania w obszarze elektromobilności, w tym m.in. jest producentem stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
 • Spółka produkuje również automaty biletowe i parkomaty, które funkcjonują obecnie w kilkudziesięciu lokalizacjach oraz rozważa wejście na nowe rynki, w tym m.in. urządzeń typu automat do pocztowej obsługi klienta – „dworcomat”.

XCITY logo
Xcity Investment sp. z o.o. – spółka powołana w celu realizacji komercyjnych projektów deweloperskich.

Przedmiotem działalności spółki jest:

 • zagospodarowanie kolejowych nieruchomości w centrach polskich miast,
 • realizacja inwestycji, odmieniających otoczenie,
 • tworzenie projektów komercyjnych przyjaznych mieszkańcom,
 • budowanie nowych dworców kolejowych oraz tworzenie zabudowy biurowej, handlowej, hotelowej czy mieszkaniowej.

Największą dotąd zrealizowaną inwestycją była budowa biurowców w ramach kompleksu West Station w Warszawie.

logo PKPT 300
PKP TELKOL p. z o.o.
powstała w wyniku połączenia PKP Utrzymanie sp. z o.o. z PKP Budownictwo sp. z o.o. w 2018 roku.

Przedmiotem działalności spółki są usługi:

 • zarządzania, utrzymania oraz nadzoru nad infrastrukturą linii telekomunikacyjnych analogowych i światłowodowych,
 • utrzymania w sprawności urządzeń łączności ruchowej, związanej z bezpiecznym prowadzeniem ruchu pociągów,
 • dzierżawy łączy analogowych na obszarze całego kraju,
 • zapewnienia radiokomunikacji kolejowej, w tym kontroli sprawności i przeglądów okresowych,
 • przekazywania informacji pasażerskiej (utrzymanie urządzeń i łączności Systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, sieci megafonowej i sygnalizacji czasu),
 • monitoringu wizyjnego (stacjonarnego i w pojazdach),
 • budowlane w zakresie rurociągów i kanalizacji teletechnicznych oraz sieci telekomunikacyjnych.

natura tour logo
CS Natura Tour sp. z o.o.
– to spółka zarządzająca bazą wypoczynkową oraz oferująca usługi szkoleniowe. W ramach segmentu turystycznego spółka oferuje usługi wypoczynku indywidualnego i zorganizowanego w oparciu o bazę własną ośrodków wypoczynkowych. Spółka zarządza 10 ośrodkami zlokalizowanymi na terenie całej Polski – nad morzem, w górach i w środkowej części kraju. Dodatkowo spółka prowadzi sprzedaż usług turystycznych w pięciu biurach podróży zlokalizowanych w największych miastach Polski.

Spółka dostarcza również kompleksową ofertę dydaktyczną, szkoleniową i doradczą w ramach Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego, posiadającego trzy oddziały – w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Ponadto w roku 2019 spółka uruchomiła szkolenia na symulatorach pojazdów kolejowych w Centrum Szkoleń. W tym celu spółka dokonała zakupu sześciu symulatorów wraz z opracowaniem scenariuszy szkoleniowych, a także adaptacją lub budową pomieszczeń. Symulatory znajdują się w pięciu lokalizacjach tj. Warszawa, Wrocław, Kraków, Spała oraz Gdynia.

pkp plk
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
jest spółką powiązaną z PKP S.A. (udział 22,52%[1], większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa). Spółka zarządza liniami kolejowymi normalnotorowymi:

 • jest zarządcą narodowej sieci linii kolejowych – 18 644 km eksploatowanych linii kolejowych. Spółka zapewnia przewoźnikom kolejowym usługi najwyższej jakości, troszcząc się o zadowolenie pasażerów oraz nadawców i odbiorców towarów.

Do jej zadań należy tworzenie najlepszych warunków do obsługi transportowej kraju poprzez:

 • zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa,
 • niezawodność usług,
 • poszanowanie środowiska,
 • udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom pasażerskim i towarowym
  na równoprawnych zasadach,
 • zapewnienie wysokiego poziomu informacji o ruchu pociągów pasażerskich,
 • działanie na rzecz zwiększenia dostępności, atrakcyjności i niezawodności transportu kolejowego.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawuje nadzór właścicielski nad 4 spółkami zależnymi:

 • Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o. we Wrocławiu zajmuje się naprawami nawierzchni kolejowej w zakresie napraw głównych i bieżącego utrzymania torów i rozjazdów na liniach i stacjach kolejowych.
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie budowy, napraw i modernizacji nawierzchni kolejowej oraz obiektów inżynieryjnych.
 • ZRK-DOM Poznań sp. z o.o. wykonuje usługi związane z naprawą infrastruktury kolejowej i posiada długoletnie doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania najtrudniejszych technologicznie robót torowych.
 • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. specjalizuje się w wykonywaniu usług związanych z utrzymaniem i remontami dróg kolejowych. spółka realizuje także duże projekty infrastrukturalne, oferując usługi w dziedzinach rewitalizacji, modernizacji i budowy nawierzchni kolejowych.

 

[1] Według stanu na dzień 13 kwietnia 2021 r.

[2] Według danych Urzędu Transportu Kolejowego za 2020 r.

[3] Według danych Urzędu Transportu Kolejowego za 2020 r.

[4] Według danych SZDC (Správa železniční dopravní cesty) za 2019 r. – podmiot odpowiadający za zarządzanie państwową siecią kolejową w Republice Czeskiej.