new

Polityka przestrzenna jest jedną z trzech głównych składowych polityki rozwoju, której celem jest optymalne i racjonalne gospodarowanie przestrzenią. Przepisy dotyczące planowania przestrzennego stanowią fundament prowadzenia działalności inwestycyjnej – mają decydujące znaczenie dla możliwości realizacji przedsięwzięć i odgrywają ważną rolę w rozwoju nowoczesnej infrastruktury. 
Od czasu wejścia w życie zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w październiku 2010 r. możliwe jest prowadzenie procedur planistycznych na terenach zamkniętych wskazanych przez ministra właściwego ds. transportu. Coraz więcej samorządów korzysta z tej szansy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W ramach struktury organizacyjnej PKP S.A. zadania związane z planowaniem przestrzennym prowadzą  Wydziały Zagospodarowania Przestrzennego. Na poziomie gminnym, regionalnym i krajowym jednostki te opracowują plany optymalnego zagospodarowania nieruchomości na terenach kolejowych. Do ich zadań należy m.in. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji państwowej i pracowniami przygotowującymi dokumenty z zakresu polityki przestrzennej.
Chcemy, aby tereny pokolejowe, z dotychczasowych „białych plam” w dokumentach planistycznych, stały się pełnowartościowymi przestrzeniami miejskimi, na których warto jest inwestować i realizować ciekawe projekty, przynoszące korzyści właścicielom i lokalnym społecznościom, gdzie możliwe jest tworzenie wysokiej jakości tkanki osadniczej.

Zapraszamy do kontaktu!