PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów.

PKP S.A. jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach Spółki znajduje się m.in. ok. 96 tys. ha gruntów oraz 52 tys. budynków i budowli. Jej majątek stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości  stricte komercyjne.  PKP S.A. prowadzi aktywne działania jako zarządca, polegające m.in. na inicjowaniu inwestycji oraz szukaniu sposobów optymalnego zagospodarowania kolejowych gruntów.

Kluczowym zadaniem PKP S.A.  jest zapewnienie wysokiego standardu usług na dworcach kolejowych. Spółka realizuje szeroko zakrojony program modernizacji dworców, którego celem jest  dostosowanie ich do potrzeb zarówno podróżnych, jak i lokalnych społeczności. Oprócz usług ściśle związanych z podróżą, mają pełnić także funkcje społeczne i miastotwórcze. Ważne uzupełnienie stanowią funkcje komercyjne. W ramach modernizacji wdrażane będą innowacyjne rozwiązania techniczne i architektoniczne. Wśród priorytetów przy realizacji inwestycji  należy wymienić dostosowanie dworców do potrzeb wszystkich grup pasażerów, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się. realizując inwestycje PKP S.A. zamierza ściśle współpracować z samorządami, m. in. w zakresie tworzenia węzłów przesiadkowych, integrujących kolej z innymi środkami transportu.

Statut PKP S.A.

Władze PKP S.A.

Zarząd

Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

Związany z koleją od prawie 40 lat. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku europejski model zarządzania. Pracę na kolei rozpoczął w 1980 r., w Ośrodku Informatyki CDOKP w Warszawie. Od 1990 r. był członkiem Komisji Krajowej "Solidarności", pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" i przewodniczącego Sekretariatu Transportowców związku. W latach 1998-2002 zasiadał w zarządzie Polskich Kolei Państwowych, odpowiadając za restrukturyzację i sprawy pracownicze. Od 2001 do 2012 roku był Prezesem Związku Pracodawców Kolejowych, a od 2002 do 2012 spółki zależnej PKP – Natura Tour sp. z o.o. W latach 2012-2013 był Pełnomocnikiem Zarządu PKP S.A. ds. Dialogu Społecznego w Grupie PKP, a przez następne trzy lata – prezesem przedsiębiorstwa z Grupy PKP CS Szkolenie i Doradztwo sp. z o.o. Następnie od kwietnia 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przewozów Regionalnych sp. z o.o. W marcu 2017 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu PKP S.A.

Mirosław Andrzej Antonowicz - Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, od wielu lat związany z branżą kolejową, w tym z Grupą PKP. Zasiadał m.in. w Zarządzie PKP CARGO. Był także członkiem rad nadzorczych kolejowych spółek. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku. Jest pracownikiem naukowym Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektorem Centrum  Naukowo – Biznesowego Logistyki, Transportu i Zakupów. Był członkiem prezydium oraz ekspertem Zespołu Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Jest także absolwentem wielu studiów podyplomowych, w tym z zakresu Zarządzania Spółkami w Transporcie na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych na SGH. Autor wielu publikacji i opracowań z dziedziny zarządzania, transportu i logistyki. W maju 2017 r. objął stanowisko Członka Zarządu PKP S.A.

Andrzej Antoni Olszewski Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim w finansach i restrukturyzacji. Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach zarządczych, m.in. w dużych międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych. Był jedną z pierwszych osób w Polsce, które uzyskały wpis na listę maklerów papierów wartościowych w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Posiada dyplom Executive MBA Finanse Międzynarodowe. Jest absolwentem studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W maju 2017 r. objął stanowisko Członka Zarządu PKP S.A.

Krzysztof Golubiewski - Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW oraz Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2001 roku zawodowo związany był z PKO Bankiem Polskim, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sieci i Optymalizacji Procesów, a następnie Dyrektora Centrum Administracji. Od 2016 r. zaangażowany jest w program „Od papierowej do cyfrowej Polski”, realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju. Jest uczestnikiem rady ekspertów IT przy Ministrze Zdrowia. Współpracuje z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w zakresie projektów „Polska Cyfrowa” oraz „Opieka Zdrowotna”. Brał udział w projektach: Konstytucja dla Biznesu, Program zwalczania nadużyć podatkowych i Zwiększenia obrotu bezgotówkowego. W lipcu 2018 r. objął stanowisko Członka Zarządu PKP S.A.

Małgorzata Zielińska - Członek Zarządu

Małgorzata Zielińska zajmowała dotychczas stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (powołana  29 listopada 2018 r.). W strukturach resortu odpowiedzialna była za wdrażanie funduszy unijnych do największych inwestycji infrastrukturalnych (Program Infrastruktura i Środowisko), koordynacją Planu Junckera w Polsce oraz partnerstwem publiczno-prywatnym. Wiceminister Zielińska od kwietnia 2016 roku pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, najpierw w Ministerstwie Rozwoju, a następnie w Inwestycji i Rozwoju. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Zanim została zastępcą dyrektora w ministerstwie, była dyrektorem między innymi w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz w PKP S.A., gdzie zarządzała dworcami. Pracowała na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach prywatnych i w spółkach skarbu państwa. Jest absolwentką Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskała dyplom inżyniera mechanika. Ukończyła też Podyplomowe Studia Menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Członkowie Rady Nadzorczej PKP S.A.

Andrzej Kensbok – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSEAD we Francji. Od początku swojej kariery zawodowej związany z działalnością biznesową. Posiada doświadczenie z międzynarodowych korporacji, firm produkcyjnych, konsultingowych, a także z prowadzenia własnej działalności. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem menadżerskim. Prowadził projekty inwestycyjne, restrukturyzacyjne, łączenia spółek, budowania zespołów, a także reorganizacji produkcji i rozwoju sprzedaży, realizowane w Polsce i za granicą. Od marca 2017 pełnił funkcję Wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jest również przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Tomasz Buczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Praktykę zawodową rozpoczął od obsługi prawnej nieruchomości, pracując w samorządzie wojewódzkim. Od 2007 r. związany jest z administracją centralną, od początku w dziedzinie finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych ze środków krajowych i unijnych. Od 2010 r. pracuje w komórkach ministra właściwego do spraw transportu, odpowiedzialnych za inwestycje, zarządzanie i finansowanie transportu kolejowego. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury. Jest również członkiem Rady Ekspertów ds. inwestycji kolejowych przy Ministrze Infrastruktury.

Maciej Baranowski – Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert w obszarze finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych oraz wieloletni wykładowca uczelni polskich i zagranicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nottingham Business School w Wielkiej Brytanii, Dokuz Eylül University w Turcji). W karierze zawodowej jako ekspert i doradca współpracował z przedsiębiorstwami reprezentującymi sektor wydobywczy (współtwórca koncepcji obligacji węglowych), chemiczny, energetyczny, a także z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Narodowym Bankiem Polskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim, będąc członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek Skarbu Państwa.

Mirosław Chaberek – Członek Rady Nadzorczej

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Logistyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (do 2014), profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Autor książek i artykułów naukowych z zakresu transportu kolejowego i logistyki. Twórca sopockiej szkoły logistyki. Autor, współautor lub promotor ponad 130 prac badawczych, projektowych, restrukturyzacyjnych, w tym z zakresu kolejnictwa. W latach 1992-1998 był członkiem rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, spółki samorządowej z kapitałem francuskim. Był również członkiem Sekcji Organizacji i Zarządzania oraz Sekcji Logistyki Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Techniczno-Ekonomicznej przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego oraz wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa. Był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2005-2008 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. W okresie od 2015 do maja 2018 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP S.A.. Obecnie pełni funkcję członka Rady Naukowej Urzędu Transportu  Kolejowego.

Leszek Miętek – Członek Rady Nadzorczej

Związany z koleją od 35 lat. Absolwent Technikum Kolejowego w Bydgoszczy i Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej. Zdał egzamin Ministra Skarbu Państwa dla członków Rad Nadzorczych Spółek SP. Od 2005 r. pełni funkcję Prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. W 2006 r. powierzono mu funkcję Wiceprezydenta Europejskiej Federacji Maszynistów i Przewodniczącego Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Od 2008 r. zajmuje stanowisko członka Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i od 2010 r. – przewodniczącego Branży Transport OPZZ. W 2015 r. z ramienia OPZZ został członkiem Rady Dialogu Społecznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu interesów Załogi w Radach Nadzorczych PKP CARGO S.A. i PKP S.A. Jako starszy maszynista nadal wykonuje czynnie zawód.

Henryk Sikora – Członek Rady Nadzorczej

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w pracy na kolei. Absolwent Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Autor publikacji w pismach branżowych, takich jak „Wolna Droga”, „Solidarność w Peelka” czy „Kolejarz Małopolski”. Zdał egzamin Ministra Skarbu Państwa dla członków Rad Nadzorczych Spółek SP. Reprezentował pracowników w Radach Nadzorczych spółek: Drukarnia Kolejowa w Krakowie, PKP S.A., Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe w Gdańsku. Uczestniczył w negocjacjach Ponadzakładowego i Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników spółek i kolejnych protokołów dodatkowych, porozumień płacowych, poprawy warunków pracy oraz sporów zbiorowych. Pełni funkcję Członka Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy, Zastępcy Przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej i Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność" w Krakowie. Jest również Członkiem Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Filip Ostrowski – Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent  prawa  na  Uniwersytecie  Jagiellońskim,  na  której  to uczelni przygotowuje  obecnie doktorat poświęcony regulacjom spółek Skarbu Państwa. Ukończył również prawo i zarządzanie na Uniwersytecie w Aberdeen w Wielkiej Brytanii.  Doświadczenie  zawodowe  zdobył pracując dla warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej, następnie był zatrudniony na stanowisku menadżerskim w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Obecnie jest Dyrektorem  Biura  ds.  Reformy  Nadzoru  Właścicielskiego  w Ministerstwie Aktywów  Państwowych.  Posiada  wieloletnie  doświadczenie  w  zasiadaniu w radach  nadzorczych.  Autor  publikacji  z obszaru prawa spółek i regulacji sektorowych.

Rafał Zgorzelski – Członek Rady Nadzorczej

Menedżer z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Grupach Kapitałowych Integer.pl SA, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA oraz Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Zasiadał w organach zarządczych oraz nadzorczych spółek kapitałowych. W przeszłości prowadził również własną firmę doradztwa biznesowego. Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych Studiów Menedżerskich i Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą w Praktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada także tytuł Executive MBA. Obecnie pracuje w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Promotor idei patriotyzmu ekonomicznego.

 


 

Wytworzył:          PKP S.A.
Data wytworzenia:       23.04.2013
Opublikował w BIP:      Grzegorz Kustosik
Data opublikowania:      23.04.2013 10:28
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji:  22.04.2020 09:54