Polskie Koleje Państwowe S.A. są spółką dominującą w Grupie PKP, która od 2022 roku funkcjonuje na zasadach holdingu. PKP S.A. to również jeden z największych w Polsce zarządców nieruchomości – gruntów, budynków, budowli i lokali mieszkalnych. Majątek PKP S.A. stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z obsługą transportu kolejowego, jak i nieruchomości o charakterze typowo komercyjnym. Celem Spółki jest zarządzanie nieruchomości w sposób pozwalający w maksymalnym stopniu wykorzystać ich potencjał oraz czerpać długofalowe zyski.

PKP są właścicielem większości (około 90%) czynnych dworców kolejowych, a jednym z priorytetów Spółki jest zapewnienie wysokiego standardu obsługi, w tym bezpieczeństwa, podróżnych korzystających z tych obiektów i usług kolei. Obecnie Spółka realizuje największy w swojej historii program przebudowy dworców, w ramach którego zmodernizowanych i wybudowanych od podstaw zostanie łącznie około 200 obiektów. Część inwestycji dworcowych została już ukończona. Spółka inicjuje także przedsięwzięcia dla branży logistycznej oraz realizuje zadania z obszaru badań i rozwoju.

Polskie Koleje Państwowe ściśle współpracują ze wszystkimi uczestnikami rynku kolejowego w Polsce oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi. PKP S.A. reprezentują polską kolej na arenie międzynarodowej, w tym we wszystkich kluczowych międzynarodowych organizacjach branżowych o zasięgu europejskim i światowym. W celu współpracy z instytucjami Unii Europejskiej funkcjonuje stałe Przedstawicielstwo PKP w Brukseli.

Statut PKP S.A.

Strategia podatkowa PKP S.A.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 rok

Władze PKP S.A.

Zarząd

Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

Związany z koleją od ponad 40 lat. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku europejski model zarządzania. Pracę na kolei rozpoczął w 1980 r., w Ośrodku Informatyki CDOKP w Warszawie. Od 1990 r. był członkiem Komisji Krajowej "Solidarności", pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" i przewodniczącego Sekretariatu Transportowców związku. W latach 1998-2002 zasiadał w zarządzie Polskich Kolei Państwowych, odpowiadając za restrukturyzację i sprawy pracownicze. Od 2001 do 2012 roku był Prezesem Związku Pracodawców Kolejowych, a od 2002 do 2012 spółki zależnej PKP – Natura Tour sp. z o.o. W latach 2012-2013 był Pełnomocnikiem Zarządu PKP S.A. ds. Dialogu Społecznego w Grupie PKP, a przez następne trzy lata – prezesem przedsiębiorstwa z Grupy PKP CS Szkolenie i Doradztwo sp. z o.o. Następnie od kwietnia 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przewozów Regionalnych sp. z o.o. W marcu 2017 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu PKP S.A.        W lipcu 2021 r. Krzysztof Mamiński został Przewodniczącym Międzynarodowego Związku Kolei (Union Internationale des Chemins), największej organizacji kolejowej na świecie.

Ireneusz Maślany Członek Zarządu

p maslany 05

Absolwent dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej – wydziału Mechaniczno Technologicznego i Inżynierii Lądowej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Licencjonowany zarządca nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, specjalista od audytu energetycznego. Posiada również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Menadżer z ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem zawodowym w wielu sektorach, w tym w zarządzaniu nieruchomościami oraz w samorządzie, w którym pełnił funkcję zastępcy burmistrza Wołomina. Posiada również bogate doświadczenie w nadzorze nad przedsiębiorstwami jako członek zarządu oraz rad nadzorczych. Zawodowo zajmował się również rzeczoznawstwem majątkowym i prowadził kancelarię w tym zakresie. Od 2017 roku związany z Grupą PKP, gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu oraz zasiadał w zarządach spółek: Cargosped Terminal Braniewo Sp. z o.o., PKP Cargo Connect Sp. z o.o. i PKP Cargotabor Sp. z o.o. Obecnie członek Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. Od sierpnia 2020 r. objął stanowisko członka zarządu PKP S.A. 

Andrzej Antoni Olszewski Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim w finansach i restrukturyzacji. Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach zarządczych, m.in. w dużych międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych. Był jedną z pierwszych osób w Polsce, które uzyskały wpis na listę maklerów papierów wartościowych w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Posiada dyplom Executive MBA Finanse Międzynarodowe. Jest absolwentem studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W maju 2017 r. objął stanowisko Członka Zarządu PKP S.A.

Krzysztof Golubiewski - Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW oraz Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2001 roku zawodowo związany był z PKO Bankiem Polskim, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sieci i Optymalizacji Procesów, a następnie Dyrektora Centrum Administracji. Od 2016 r. zaangażowany jest w program „Od papierowej do cyfrowej Polski”, realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju. Jest uczestnikiem rady ekspertów IT przy Ministrze Zdrowia. Współpracuje z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w zakresie projektów „Polska Cyfrowa” oraz „Opieka Zdrowotna”. Brał udział w projektach: Konstytucja dla Biznesu, Program zwalczania nadużyć podatkowych i Zwiększenia obrotu bezgotówkowego. W lipcu 2018 r. objął stanowisko Członka Zarządu PKP S.A.

Rafał Zgorzelski - Członek Zarządu

IMG-20200825-WA0000.jpg

Menedżer z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w przedsiębiorstwach z branży logistycznej, energetycznej i zbrojeniowej. Zasiadał w organach zarządczych oraz nadzorczych spółek kapitałowych. W przeszłości prowadził również własną firmę doradztwa biznesowego. Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich i Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą w Praktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada także tytuł Executive MBA. Od 14 sierpnia 2020 r. Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Bezpośrednio przed objęciem tej funkcji pracował w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie odpowiadał za nadzór nad spółkami sektora kolejowego oraz przedsiębiorstwami komunikacji samochodowej. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej Polskich Kolei Państwowych S.A. Promotor idei patriotyzmu ekonomicznego.

Członkowie Rady Nadzorczej PKP S.A.

Andrzej Kensbok – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSEAD we Francji. Od początku swojej kariery zawodowej związany z działalnością biznesową. Posiada doświadczenie z międzynarodowych korporacji, firm produkcyjnych, konsultingowych, a także z prowadzenia własnej działalności. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem menadżerskim. Prowadził projekty inwestycyjne, restrukturyzacyjne, łączenia spółek, budowania zespołów, a także reorganizacji produkcji i rozwoju sprzedaży, realizowane w Polsce i za granicą. Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w KGHM Polska Miedź S.A.

Filip Ostrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, na której to uczelni obronił również doktorat z prawa gospodarczego prywatnego. Ukończył również prawo i zarządzanie na Uniwersytecie w Aberdeen w Wielkiej Brytanii.  Doświadczenie zawodowe zdobył pracując dla warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej, następnie był zatrudniony na stanowisku menadżerskim w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Obecnie jest Dyrektorem Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych. Autor publikacji z obszaru prawa spółek i regulacji sektorowych.

Maciej Baranowski – Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert w obszarze finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych oraz wieloletni wykładowca uczelni polskich i zagranicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nottingham Business School w Wielkiej Brytanii, Dokuz Eylül University w Turcji). W karierze zawodowej jako ekspert i doradca współpracował z przedsiębiorstwami reprezentującymi sektor wydobywczy (współtwórca koncepcji obligacji węglowych), chemiczny, energetyczny, a także z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Narodowym Bankiem Polskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim, będąc członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek Skarbu Państwa.

Mirosław Chaberek – Członek Rady Nadzorczej

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Logistyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (do 2014), profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Autor książek i artykułów naukowych z zakresu transportu kolejowego i logistyki. Twórca sopockiej szkoły logistyki. Autor, współautor lub promotor ponad 130 prac badawczych, projektowych, restrukturyzacyjnych, w tym z zakresu kolejnictwa. W latach 1992-1998 był członkiem rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, spółki samorządowej z kapitałem francuskim. Był również członkiem Sekcji Organizacji i Zarządzania oraz Sekcji Logistyki Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Techniczno-Ekonomicznej przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego oraz wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa. Był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2005-2008 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. W okresie od 2015 do maja 2018 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP S.A.. Obecnie pełni funkcję członka Rady Naukowej Urzędu Transportu  Kolejowego.

Leszek Miętek – Członek Rady Nadzorczej

Związany z koleją od 35 lat. Absolwent Technikum Kolejowego w Bydgoszczy i Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej. Zdał egzamin Ministra Skarbu Państwa dla członków Rad Nadzorczych Spółek SP. Od 2005 r. pełni funkcję Prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. W 2006 r. powierzono mu funkcję Wiceprezydenta Europejskiej Federacji Maszynistów i Przewodniczącego Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Od 2008 r. zajmuje stanowisko członka Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i od 2010 r. – przewodniczącego Branży Transport OPZZ. W 2015 r. z ramienia OPZZ został członkiem Rady Dialogu Społecznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu interesów Załogi w Radach Nadzorczych PKP CARGO S.A. i PKP S.A. Jako starszy maszynista nadal wykonuje czynnie zawód.

Tomasz Buczyński – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Praktykę zawodową rozpoczął od obsługi prawnej nieruchomości, pracując w samorządzie wojewódzkim. Od 2007 r. związany jest z administracją centralną, od początku w dziedzinie finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych ze środków krajowych i unijnych. Od 2010 r. pracuje w komórkach ministra właściwego do spraw transportu, odpowiedzialnych za inwestycje, zarządzanie i finansowanie transportu kolejowego. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury. Jest również członkiem Rady Ekspertów ds. inwestycji kolejowych przy Ministrze Infrastruktury.

Tobiasz Szychowski – Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych kancelariach prawnych, w szczególności jako Szef Departamentu Sporów Sądowych i ADR w jednej z najbardziej prestiżowych polskich firm prawniczych. Następnie objął stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego i Compliance w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie Spółce Akcyjnej, gdzie prowadził i był odpowiedzialny za wiele kluczowych projektów międzynarodowych oraz rozwój działalności PGNiG na rynku krajowym i zagranicznym. Prawnik rekomendowany w Legal 500 w latach 2013, 2014 i 2015 w dziedzinie Sporów Sądowych i Arbitrażu. Od 2017 roku Przewodniczący Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa. W 2019 roku wyróżniony jako prawnik In-House wpisem na prestiżową listę „General Counsel Powerlist Central and Eastern Europe 2019”. Posiada  wieloletnie  doświadczenie  w  zasiadaniu w radach  nadzorczych.

Jan Przywoźny – Członek Rady Nadzorczej

 

Z koleją zawodowo związany od 42 lat. W Polskich Kolejach Państwowych pracę podjął w 1978 roku. Następnie pracował na różnych stanowiskach m.in. w Przewozach Regionalnych oraz Kolejach Mazowieckich. Od lat zaangażowany w działalność związków zawodowych, gdzie pełnił wiele istotnych funkcji, czego ukoronowaniem 27 czerwca 2019 roku było nominowanie na członka Rady Dialogu Społecznego przez Prezydenta RP. Natomiast w styczniu 2020 roku został zaprzysiężony przez Marszałek Sejmu RP na członka Rady Ochrony Pracy XI Kadencji. W toku kariery zawodowej został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i samorządowymi. Najważniejszym z państwowych jest Brązowy Krzyż Zasługi. Natomiast z wyróżnień branżowych nadawana przez Konfederację Pracodawców RP – nagroda „Konfederatka-Przyjaciel Pracodawcy”. Z kolei przez samorząd województwa mazowieckiego w 2015 roku został uhonorowany medalem „Pro Masovia” za swą działalność na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Mazowsza.

Barbara Miszczuk – Członek Rady Nadzorczej

Związana z koleją od 37 lat. Podczas wieloletniej pracy zawodowej realizowała zadania z zakresu obsługi spraw pracowniczych. Od 1 stycznia 2013 r. jest zatrudniona w Biurze Spraw Pracowniczych PKP S.A. na stanowisku eksperta. Posiada bardzo duże doświadczenie zawodowe i wiedzę w rozwiązywaniu problemów pracowniczych. Inicjator i współtwórca Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Spółki PKP Cargo Connect Sp. z o.o. Od 2006 r. przewodnicząca Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie. Po zmianach organizacyjnych od 2012 r. pełni funkcję przewodniczącej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w PKP S.A. oraz członka Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ ”Solidarność”. Jest również członkiem Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”, a od 2018 r. pełni funkcję członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 

Wytworzył:          PKP S.A.
Data wytworzenia:       23.04.2013
Opublikował w BIP:      Grzegorz Kustosik
Data opublikowania:      23.04.2013 10:28
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji:  01.09.2022 09:54