Dofinansowanie wypoczynku może być przyznane jeden raz w roku (należy pamiętać, że w danym roku kalendarzowym emeryt/rencista może skorzystać z dofinansowania do wczasów lub do wycieczki turystyczno-krajoznawczej). Niezależnie od tego można wnioskować o dofinansowanie wypoczynku dziecka jeden raz w roku.

Podstawą dofinansowania wypoczynku lub wycieczki jest przedłożenie:

  • faktury (w formie papierowej lub elektronicznej) lub rachunku wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub
  • w przypadku organizacji kościelnych, fundacji i innych, umowy lub innego dokumentu potwierdzającego zakup usługi wypoczynku,

zawierających następujące informacje:

  1. nazwę i adres sprzedawcy (organizatora) wypoczynku,
  2. imiona i nazwiska osób korzystających z wypoczynku wraz z kosztem usługi oddzielnie dla każdego uczestnika (w przypadku wypoczynku lub wycieczki emeryta imię i nazwisko emeryta musi być wskazane w pozycji „Nabywca” oraz w  treści  faktury; w przypadku wypoczynku dziecka imię i nazwisko emeryta musi być wskazane w pozycji „Nabywca” a dziecko wyszczególnione w treści faktury),
  3. datę rozpoczęcia i zakończenia wypoczynku,
  4. rodzaj i opis wypoczynku,
  5. sposób zapłaty,
  6. wysokość poniesionych kosztów na wypoczynek.

Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania wypoczynku muszą być wystawione imiennie na emeryta lub rencistę.

Dofinansowanie wypoczynku dziecka może być zwolnione z opodatkowania po dostarczeniu zaświadczenia/ oświadczenia wystawionego przez organizatora wypoczynku o prowadzeniu przez niego działalności w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18.

Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku wraz z załącznikiem najpóźniej w ciągu 60 dni po zakończeniu wypoczynku.