Wysokość dofinansowania okolicznościowych świadczeń socjalnych udzielanych w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie przedświątecznym przyznawana jest według ustalonych przez Komisję Socjalną kryteriów socjalnych. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie stosownego wniosku do dnia 31.08 każdego roku. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od stanu środków znajdujących się na rachunku Funduszu i ujętych w preliminarzu wydatkowania, liczby złożonych wniosków o przyznanie tego świadczenia oraz wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Wypłata świadczenia ma miejsce w okresie poprzedzającym okres świąteczny danego roku kalendarzowego. Wnioski o wypłatę świadczenia świątecznego należy złożyć w roku, którego dotyczy wypłata świadczenia.