Pomoc rzeczowa lub finansowa udzielana jest jednorazowo lub okresowo w zależności od możliwości finansowych Funduszu. Pomoc rzeczowa i/ lub finansowa może zostać przyznana z powodu trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub rodzinnej, długotrwałej lub nagłej choroby, nieszczęśliwego zdarzenia losowego. Wysokość przyznanej pomocy finansowej lub rzeczowej ustala Komisja Socjalna. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie stosownego wniosku.

Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy i nie stanowią podstawy dochodzenia z tego tytułu żadnych roszczeń.

Wniosek o świadczenie z Funduszu ZFŚS można kierować za pośrednictwem lub pocztą tradycyjną. Wykaz adresów do korespondencji do pobrania.