Ze względu na sytuację epidemiologiczną wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz idącą za tym konieczność zachowania środków szczególnej ostrożności, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że punkty obsługi świadczeń przejazdowych na 2021 rok pozostaną zamknięte do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane nabyciem ulgowej usługi transportowej na 2021 rok, mogą nadsyłać wypełnione wnioski od dnia 1 grudnia 2020 r. oraz w trakcie całego 2021 roku (nie obowiązuje termin na złożenie wniosku do 31 marca 2021 r.).

Wniosek wraz z załącznikami (dowodem wpłaty i dokumentem potwierdzającym pobieranie emerytury/renty) można przesłać:

1.    pocztą tradycyjną - Poczta Polska

Dokumenty należy przesłać na właściwy adres, w zależności od tego, w którym
z punktów świadczeń przejazdowych byliście Państwo dotychczas obsługiwani (wykaz adresów do pobrania).

2.    pocztą elektroniczną - e-mail

Dokumenty należy przesłać na właściwy adres e-mail, w zależności od tego, w którym z punktów świadczeń przejazdowych byliście Państwo dotychczas obsługiwani (wykaz adresów e-mail do pobrania).

3.    przez formularz kontaktowy na stronie PKP S.A. pod linkiem

Do wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty,
 • kopię dokumentu potwierdzającego pobieranie świadczenia emerytalno – rentowego (aktualny odcinek emerytalno - rentowy lub zaświadczenie o pobieraniu emerytury/renty wystawione przez właściwy organ lub wyciąg bankowy uwzględniający wpływ emerytury/renty od właściwego organu).

(wniosek do pobrania)

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny (wykaz numerów telefonów do pobrania).

INFORMACJE DOT. UUT NA 2021 ROK

OSOBY UPRAWNIONE

Osobami uprawnionymi są:

- emeryt,
- rencista w związku z niezdolnością do pracy, wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową powstałą w związku z pracą na kolei,
- rencista rodzinny,

obsługiwany przez PKP S.A., o ile spełnia warunki określone w Porozumieniu w sprawie ulgowych usług transportowych z dnia 27.11.2013 r.

PAKIETY

UUT mogą być nabywane w 2 pakietach:

 1. pakiet I obejmuje przewoźników:
 • PKP Intercity S.A.
 • Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
 • Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
 1. pakiet II obejmuje przewoźników:
 • POLREGIO sp. z o.o.
 • Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
 • Koleje Śląskie sp. z o.o.
 • Koleje Dolnośląskie S.A.
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
 • Koleje Małopolskie sp. z o.o

KOSZTY

Koszt wykupu ulgi zależy od wybranego pakietu oraz klasy przejazdu:

pakiet I kl. 2: 70,12 zł
pakiet I kl. dowolna: 251,71 zł
pakiet II: 70,12 zł
pakiet I kl. 2 i pakiet II: 126,60 zł
pakiet I kl. dowolna i pakiet II: 308,19 zł

Opłata za wydanie duplikatu zagubionej bądź zniszczonej legitymacji wynosi:

- 60,50 zł za pierwszy duplikat,
- 121,00 zł za drugi duplikat,
- 302,51 zł za trzeci duplikat.

Sposób dokonania płatności:

Opłatę wnosi się na numer rachunku bankowego jednostki organizacyjnej PKP S.A. obsługującej wnioskodawcę:

-           PKP S.A. Centrala

12 1020 1026 0000 1702 0348 5679

-           PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku

22 1020 1026 0000 1302 0348 5695

-           PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach

67 1020 1026 0000 1002 0348 5711

-           PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie

17 1020 1026 0000 1202 0348 5737

-           PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu

22 1020 1026 0000 1002 0348 5745

-           PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

20 1020 1026 0000 1602 0348 5778

-           PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu

30 1020 1026 0000 1202 0348 5794

-           PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy

20 1020 1026 0000 1302 0348 5828.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Dokumentem poświadczającym możliwość korzystania z ulgowych usług transportowych jest legitymacja, ważna wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

W przypadku:

- utraty legitymacji, należy niezwłocznie powiadomić PKP S.A.,
- utraty uprawnienia do korzystania z ulgowych usług transportowych, legitymacje należy niezwłocznie zwrócić do PKP S.A.,
- odstąpienia legitymacji lub przejazdu na podstawie sfałszowanej (podrobionej przerobionej) legitymacji, wnioskodawca traci posiadanie uprawnień do korzystania z ulgowych usług transportowych do końca roku kalendarzowego, na który zostały wykupione.

Osoby korzystające z ulgowych usług transportowych, mogą nabywać bilety:

- jednorazowe,
- okresowe:
- odcinkowe imienne miesięczne,
- sieciowe imienne roczne lub kwartalne, ważne w danym roku kalendarzowym.

Minimalna opłata za przejazd, nie może być niższa niż 50% ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowanego przez przewoźnika w danej klasie i kategorii pociągu.

Ceny biletów i zasady odprawy określają odrębne przepisy wydawane przez przewoźników.