Ulgowe usługi transportowe – usługi przewozowe w komunikacji krajowej, realizowane w pociągach pasażerskich uruchamianych przez przewoźników, będących stroną Porozumienia w sprawie ulgowych usług transportowych z 27 listopada 2013 r.

Ze względu na sytuację związaną z wystąpieniem koronawirusa COVID-19 oraz idącą za tym koniecznością zachowania środków szczególnej ostrożności w trosce o naszych klientów informujemy, iż od 17 marca 2020 do odwołania nieczynne będą punkty świadczeń przejazdowych. Informacje dotyczące ulgowych usług transportowych można uzyskać u pracowników Biura Spraw Pracowniczych PKP S.A. (wykaz telefonów do pobrania)

PAKIETY

Wykup ulg dotyczy 2 pakietów:

pakiet I obejmuje następujących przewoźników:

  • PKP Intercity S.A.
  • Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.
  • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
  • Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

pakiet II obejmuje następujących przewoźników:

  • Przewozy Regionalne sp. z o.o.
  • Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
  • Koleje Śląskie sp. z o.o.
  • Koleje Dolnośląskie S.A.
  • Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
  • Koleje Małopolskie sp. z o.o.

OSOBY UPRAWNIONE

Osobami uprawnionymi są:

-           emeryt,

-           rencista w związku z niezdolnością do pracy, wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową powstałą w związku z pracą na kolei,

-           rencista rodzinny, obsługiwany przez PKP S.A., o ile spełnia on warunki określone w Porozumieniu.

TERMINY

Wnioski o wykup ulgi można składać w zależności od miejsca zamieszkania w 15 punktach świadczeń przejazdowych, w terminie od  18 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. Zwracamy jednak uwagę, że w zależności od lokalizacji punktu, termin składania wniosków może być różny.

Lista punktów świadczeń przejazdowych (lista do pobrania)

KOSZTY

Koszt wykupu ulgi zależy od wybranego pakietu (pakiet I/ pakiet II/ pakiet I i pakiet II) oraz od ewentualnego rozszerzenia ulgowych usług transportowych o możliwość przejazdu w klasie dowolnej w pociągach uruchamianych przez PKP Intercity S.A.:

pakiet I kl. 2: 69,67 zł

pakiet I kl. dowolna: 247,18 zł

pakiet II: 69,67 zł

pakiet I kl. 2 i pakiet II: 126,01 zł

pakiet I kl. dowolna i pakiet II: 303,52 zł

Sposób dokonania płatności:

Opłatę wnosi się w jednej łącznej kwocie, na numer rachunku bankowego jednostki organizacyjnej PKP S.A. obsługującej wnioskodawcę:

-       PKP S.A. Centrala    

12 1020 1026 0000 1702 0348 5679,

-       PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku

22 1020 1026 0000 1302 0348 5695,

-       PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach

67 1020 1026 0000 1002 0348 5711,

-       PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie

17 1020 1026 0000 1202 0348 5737,

-       PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu

22 1020 1026 0000 1002 0348 5745,

-       PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

20 1020 1026 0000 1602 0348 5778,

-       PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu

30 1020 1026 0000 1202 0348 5794,

-       PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy

20 1020 1026 0000 1302 0348 5828.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Do wypełnionego wniosku na nabycie ulgi na 2020 rok należy załączyć:

-           potwierdzenie uiszczenia opłaty,

-           odcinek renty z ostatniego miesiąca albo z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub zaświadczenie o pobieraniu renty, wystawione przez właściwy organ emerytalny lub wyciąg bankowy uwzględniający wpływ renty od właściwego organu ostatniego miesiąca albo z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w przypadku:

-           rencistów rodzinnych, którzy nie ukończyli 26 roku życia,

-           rencistów w związku z niezdolnością do pracy, którzy posiadają orzeczenie o niezdolności do pracy na czas określony,

-           odcinek emerytury z ostatniego miesiąca albo z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub zaświadczenie o pobieraniu emerytury wystawione przez właściwy organ emerytalny lub wyciąg bankowy uwzględniający wpływ emerytury od właściwego organu z ostatniego miesiąca albo z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, przypadku emerytów, którzy nie osiągnęli wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 27 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270).

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w punkcie świadczeń przejazdowych, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (wniosek
do pobrania)
.

KONTAKT

Po zakończeniu pracy punków świadczeń przejazdowych, informacje dotyczące ulgowych usług transportowych można uzyskać u pracowników Biura Spraw Pracowniczych Centrali PKP S.A. (wykaz telefonów do pobrania).

WAŻNE INFORMACJE

Dokumentem poświadczającym możliwość korzystania z ulgowych usług transportowych jest legitymacja, ważna wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

W przypadku:

-           utraty legitymacji, należy niezwłocznie powiadomić PKP S.A.,

-           utraty uprawnienia do korzystania z ulgowych usług transportowych, legitymacje należy niezwłocznie zwrócić do PKP S.A.,

-           odstąpienia legitymacji lub przejazdu na podstawie sfałszowanej (podrobionej przerobionej) legitymacji, wnioskodawca traci posiadanie uprawnień do korzystania z ulgowych usług transportowych do końca roku kalendarzowego, na który zostały wykupione.

Opłata za wydanie duplikatu zagubionej bądź zniszczonej legitymacji wynosi brutto:

-           60,50 zł za pierwszy duplikat,

-           121,00 zł za drugi duplikat,

-           302,51 zł za trzeci duplikat.

Osoby korzystające z ulgowych usług transportowych, mogą nabywać bilety:

-           jednorazowe,

-           okresowe:

-           odcinkowe imienne miesięczne,

-           sieciowe imienne roczne lub kwartalne, ważne w danym roku kalendarzowym. 

Ceny biletów i zasady odprawy określają odrębne przepisy wydawane przez przewoźników. Minimalna opłata za przejazd, nie może być niższa niż 50% ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowanego przez przewoźnika w danej klasie i kategorii pociągu.