Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FWP PKP SFIO) zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Obsługa Uczestników FWP PKP SFIO:

Tel. (022) 640 09 78 (od 9.00 do 17.00 w dni robocze)

Z dniem 22 marca 2021 roku,   na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz o zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie FWP PKP SFIO przejęło PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (PKO TFI SA).

Wszelkie informacje na temat Funduszu są dostępne na stronie internetowej PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pod adresem: www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/specjalistyczne-fundusze-inwestycyjne-otwarte/fundusz-wlasnosci-pracowniczej-pkp-sfio/

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FWP PKP SFIO) to fundusz inwestycyjny utworzony z myślą o pracownikach PKP. Powstał na mocy ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (dalej: Ustawa o PKP) oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych. FWP PKP SFIO został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi-125, a jego pierwsza wycena miała miejsce 3 października 2002 r.

Uczestnikami Funduszu są osoby, spełniające warunki określone w ustawie o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (PKP) oraz spadkobiercy tych osób. W 2003 r. zamknięto zgłoszenia osób uprawnionych, a następnie listę uczestników wraz z informacją o należnej każdej z nich liczbie jednostek uczestnictwa funduszu przekazano firmie zarządzającej. Liczba przyznanych jednostek zależała od stażu pracy na kolei. Najwięcej, po 14 jednostek, otrzymały osoby, które przepracowały w PKP ponad 25 lat.

FWP PKP SFIO to unikalny na rynku Fundusz, w którym po raz pierwszy w Polsce znalazła zastosowanie formuła funduszu inwestycyjnego jako sposobu na udział pracowników w prywatyzacji firmy. Zgodnie z Ustawą o PKP, do Funduszu trafia 15 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży majątku PKP S.A., m.in. nieruchomości oraz udziałów w spółkach zależnych utworzonych przez PKP S.A. Pieniądze te, w formie jednostek uczestnictwa, są własnością uczestników Funduszu. W wyniku kolejnych wpłat dokonywanych przez PKP oraz wyników zarządzania osiąganych przez Towarzystwo zarządzające Funduszem, wartość jednostek systematycznie wzrasta.

Dokumentem regulującym najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem Funduszu jest prospekt, zawierający Statut Funduszu. Statut określa między innymi zasady dotyczące dokonywania wpłat do Funduszu przez PKP S.A., zasady polityki inwestycyjnej Funduszu, prawa uczestników Funduszu, zasady przydziału oraz odkupywania jednostek uczestnictwa, zasady wyceny jednostek, koszty obciążające Fundusz oraz zagadnienia związane z Radą Inwestorów. Prospekt w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/ oraz bezpośrednio do pobrania pod linkiem https://www.pkotfi.pl/media_files/929c3537-72bd-4207-ac9c-3566643f89a7.pdf  

POLITYKA INWESTYCYJNA FUNDUSZU
Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w akcje. Udział akcji w aktywach Funduszu zawiera się w przedziale od 0% do 40%, udział dłużnych papierów wartościowych zawiera się w granicach od 60% do 100%. Fundusz podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące alokacji aktywów pomiędzy dłużne i udziałowe papiery wartościowe bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria: sytuację makroekonomiczną gospodarki, dynamikę wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz sytuację na rynku akcji.

RADA INWESTORÓW
Działanie Funduszu kontroluje Rada Inwestorów, w skład której wchodzi 7 członków wybieranych na dwuletnią kadencję: trzech przedstawicieli wskazanych przez PKP S.A., oraz dwóch przedstawicieli wskazanych  przez centrale związkowe o zasięgu ogólnokrajowym, a także dwóch przedstawicieli wybieranych losowo przez Fundusz spośród jego uczestników.

Rada Inwestorów:

  • kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu,
  • sprawdza, czy przestrzegana jest polityka inwestycyjna, m.in. ograniczenia inwestycyjne,
  • analizuje informacje otrzymywane od Towarzystwa zarządzającego Funduszem i przygotowuje stosowne opinie dla PKP S.A.

WYCENA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Przez pierwsze dwa lata jednostki uczestnictwa były wyceniane tylko raz w tygodniu. Od  września 2007 r. wyceniane są w dniach, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualną wartość jednostek uczestnictwa Funduszu można sprawdzić na www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/specjalistyczne-fundusze-inwestycyjne-otwarte/fundusz-wlasnosci-pracowniczej-pkp-sfio/ najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wyceny. Notowania jednostek publikuje też Polska Agencja Prasowa. Jak obliczyć wartość kapitału zgromadzonego w Funduszu? Każdy uczestnik otrzymał informację o liczbie przydzielonych jednostek. Tę liczbę należy pomnożyć przez aktualną wartość jednostki uczestnictwa.

Jeśli wartość jednostki uczestnictwa wynosi np. 100 zł, a uczestnik posiada np. 10 jednostek, to wartość posiadanych środków na dany moment wynosi 1000 zł.

JAK WYPŁACAĆ PIENIĄDZE Z FUNDUSZU?
Wypłaty posiadanych środków można dokonać w placówkach Banku Pekao S.A., które obsługują uczestników Funduszu. Ich adresy można znaleźć na stronie internetowej PKO TFI SA (www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/specjalistyczne-fundusze-inwestycyjne-otwarte/fundusz-wlasnosci-pracowniczej-pkp-sfio/ ), oraz uzyskać telefonicznie za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta pod numerem (22) 640 09 78.

KONTAKT
Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta
+48 22 640 09 78 (w dni powszednie w godz. 9.00-17.00)
Adres do korespondencji z Funduszem:
Fundusz Własności Pracowniczej PKP
Przegródka pocztowa 180
02-696 Warszawa 113

Informacje praktyczne na temat ceny jednostki, stopy zwrotu, procesu inwestycyjnego, itp. można znaleźć na stronie www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/specjalistyczne-fundusze-inwestycyjne-otwarte/fundusz-wlasnosci-pracowniczej-pkp-sfio/
Więcej informacji na temat podmiotu zarządzającego Funduszem znajduje się na stronie internetowej https://www.pkotfi.pl/ .