Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FWP PKP SFIO) zarządzany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Obsługa Uczestników FWP PKP SFIO:

Tel. (022) 640 09 78 (od 9.00 do 17.00 w dni robocze)

Wszelkie informacje na temat Funduszu są dostępne na stronie internetowej NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pod adresem: www.nntfi.pl.

Na podstawie § 36 ust. 2 Statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP SFIO informujemy, iż na koniec roku kalendarzowego 2014 wartość aktywów netto Funduszu przekroczyła 500 milionów złotych i wyniosła 518 301 879,88 zł.

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FWP PKP SFIO) to fundusz inwestycyjny utworzony z myślą o pracownikach PKP. Powstał na mocy ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (dalej: Ustawa o PKP) oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych. FWP PKP SFIO został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi-125, a jego pierwsza wycena miała miejsce 3 października 2002 r.

Uczestnikami Funduszu są osoby, spełniające warunki określone w ustawie o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (PKP) oraz spadkobiercy tych osób. W 2003 r. zamknięto zgłoszenia osób uprawnionych, a następnie listę uczestników wraz z informacją o należnej każdej z nich liczbie jednostek uczestnictwa funduszu przekazano firmie zarządzającej. Liczba przyznanych jednostek zależała od stażu pracy na kolei. Najwięcej, po 14 jednostek, otrzymały osoby, które przepracowały w PKP ponad 25 lat.

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest niezwykłym projektem biorąc pod uwagę jego skalę – w momencie startu do Funduszu przystąpiło ponad 380 tys. osób.

FWP PKP SFIO to unikalny na rynku Fundusz, w którym po raz pierwszy w Polsce znalazła zastosowanie formuła funduszu inwestycyjnego jako sposób udziału pracowników w prywatyzacji firmy. Zgodnie z Ustawą o PKP, do Funduszu trafia 15 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży majątku PKP S.A., m.in. nieruchomości oraz udziałów w spółkach zależnych utworzonych przez PKP S.A. Pieniądze te, w formie jednostek uczestnictwa, są własnością uczestników Funduszu. W wyniku kolejnych wpłat dokonywanych przez PKP oraz wyników zarządzania osiąganych przez Towarzystwo zarządzające Funduszem, wartość jednostek systematycznie wzrasta.

Od września 2007 roku uczestnicy Funduszu mogą zbywać posiadane jednostki, a więc dokonywać wypłaty posiadanych w Funduszu środków. Do tej pory zdecydowało się na to ponad 100 tys. osób.

Dokumentem regulującym najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem Funduszu jest prospekt, zawierający Statut Funduszu. Statut określa między innymi zasady dotyczące dokonywania wpłat do Funduszu przez PKP S.A., zasady polityki inwestycyjnej Funduszu, prawa uczestników Funduszu, zasady przydziału oraz odkupywania jednostek uczestnictwa, zasady wyceny jednostek, koszty obciążające Fundusz oraz zagadnienia związane z Radą Inwestorów. Prospekt w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne oraz bezpośrednio do pobrania pod linkiem https://www.nntfi.pl/_fileserver/item/1501075.

POLITYKA INWESTYCYJNA FUNDUSZU
Aktywa Funduszu są lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz w akcje. Udział akcji w aktywach Funduszu zawiera się w przedziale od 0% do 40%, zaś pozostałe środki Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w Statucie, a w szczególności rządowe papiery dłużne, głównie polskie oraz emitentów, o wysokiej wiarygodności kredytowej. Fundusz podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące alokacji aktywów pomiędzy dłużne i udziałowe papiery wartościowe bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria: sytuację makroekonomiczną gospodarki, dynamikę wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz sytuację na rynku akcji.

INWESTYCJE W AKCJE
Mając na uwadze osiągnięcie celów statutowych poprzez maksymalizację osiąganej stopy zwrotu oraz minimalizację ponoszonego ryzyka, fundusz lokuje środki w akcje spółek - maksimum 40%, posiadających dobrą sytuację finansową określoną na podstawie analizy fundamentalnej. Przedmiotem inwestycji są również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne.

INWESTYCJE W DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Fundusz ma charakter funduszu stabilnego wzrostu - minimum 60% aktywów jest inwestowane w rządowe papiery dłużne, głównie polskie oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Na decyzje inwestycyjne wpływ może mieć również analiza stopnia płynności, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka zmiany stóp procentowych, oraz ryzyka rynkowego.

RADA INWESTORÓW
Działanie Funduszu kontroluje Rada Inwestorów, w skład której wchodzi 7 członków wybieranych na dwuletnią kadencję: trzech przedstawicieli wskazanych przez PKP S.A., oraz dwóch przedstawicieli wskazanych  przez centrale związkowe o zasięgu ogólnokrajowym, a także dwóch przedstawicieli wybieranych losowo przez Fundusz spośród jego uczestników.

Rada Inwestorów:

  • kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu,
  • sprawdza, czy przestrzegana jest polityka inwestycyjna, m.in. ograniczenia inwestycyjne,
  • analizuje informacje otrzymywane od Towarzystwa zarządzającego Funduszem i przygotowuje stosowne opinie dla PKP S.A.

WYCENA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Przez pierwsze dwa lata jednostki uczestnictwa były wyceniane tylko raz w tygodniu. Od  września 2007 r. wyceniane są w dniach, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualną wartość jednostek uczestnictwa Funduszu można sprawdzić na stronie https://www.nntfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusz-wlasnosci-pracowniczej najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wyceny. Notowania jednostek publikuje też Polska Agencja Prasowa. Jak obliczyć wartość kapitału zgromadzonego w Funduszu? Każdy uczestnik otrzymał informację o liczbie przydzielonych jednostek. Tę liczbę należy pomnożyć przez aktualną wartość jednostki uczestnictwa.

Jeśli wartość jednostki uczestnictwa wynosi np. 78 zł, a uczestnik posiada np. 10 jednostek, to wartość posiadanych środków na dany moment wynosi 780 zł.


JAK WYPŁACAĆ PIENIĄDZE Z FUNDUSZU?
Wypłaty posiadanych środków można dokonać w placówkach Banku Pekao S.A., które obsługują uczestników Funduszu. Ich adresy można znaleźć na stronie internetowej NN Investment Partners TFI SA (https://www.nntfi.pl/_fileserver/item/1501496 ), na stronie PKP S.A. (Placowki-Banku-201305.pdf) oraz uzyskać telefonicznie za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta pod numerem (22) 640 09 78.

KONTAKT
Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta
+48 22 640 09 78 (w dni powszednie w godz. 9.00-17.00)
Adres do korespondencji z Funduszem:
Fundusz Własności Pracowniczej PKP
Przegródka pocztowa 180
02-696 Warszawa 113

Informacje praktyczne na temat ceny jednostki, stopy zwrotu, procesu inwestycyjnego, itp. można znaleźć na stronie https://www.nntfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusz-wlasnosci-pracowniczej.

Więcej informacji na temat podmiotu zarządzającego Funduszem znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl.

TematDataŹródłoFormatRozmiar plikuPlik do pobrania
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2018-10-31 2018-10-31 PKP SA PDF 0,14 MB Pobierz plik
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2018-09-30 2018-09-30 PKP SA PDF 0.14 MB Pobierz plik
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2018-08-31 2018-08-31 PKP SA PDF 0.14 MB Pobierz plik
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2018-07-31 2018-07-31 PKP SA PDF 0.14 MB Pobierz plik
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2018-06-30 2018-06-30 PKP SA PDF 0.14 MB Pobierz plik
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2018-05-31 2018-05-31 PKP SA PDF 0.14 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2018-04-30 2018-04-30 PKP SA PDF 0.14 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2018-03-31 2018-03-31 PKP SA PDF 0.14 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2018-02-28 2018-02-28 PKP SA PDF 0.14 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2018-01-31 2018-01-31 PKP SA PDF 0.14 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2017-12-31 2017-12-31 PKP SA PDF 0.18 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2017-11-30 2017-11-30 PKP SA PDF 0.14 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2017-10-31 2017-10-31 PKP SA PDF 0.14 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2017-09-30 2017-09-30 PKP SA PDF 0.19 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2017-08-31 2017-08-31 PKP SA PDF 0.19 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2017-06-30 2017-06-30 PKP SA PDF 0.18 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2017-05-31 2017-05-31 PKP SA PDF 0.18 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2017-04-30 2017-04-30 PKP SA PDF 0.18 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2017-03-31 2017-03-31 PKP SA PDF 0.21 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2017-02-28 2017-02-28 PKP SA PDF 0.21 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2017-01-31 2017-01-31 PKP SA PDF 0.22 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2016-12-31 2016-12-31 PKP SA PDF 0.22 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2016-11-30 2016-11-30 PKP SA PDF 0.22 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2016-10-31 2016-10-31 PKP SA PDF 0.22 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2016-09-30 2016-09-30 PKP SA PDF 0.22 MB Pobierz plik  
FWP PKP SFIO - Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 2016-09-13 PKP SA PDF 5.01 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2016-08-31 2016-09-13 PKP SA PDF 0.22 MB Pobierz plik  
Kluczowe informacje dla inwestorów 2013-11-22 PKP SA PDF 0.28 MB Pobierz plik  
Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO - dane na 2017-07-31 2017-07-31 PKP SA PDF 0.19 MB Pobierz plik