Wizualizacja: Dworzec Białystok

 

Zakres prac przebudowy wpisanego do rejestru zabytków dworca Białystok będzie wynikał z uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wydane zalecenia konserwatora zakładają zachowanie obecnej bryły budynku, kompozycji, wystroju i kolorystyki elewacji, formy, podziałów i kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres prac w budynku dworca obejmie reorganizację układu funkcjonalno-użytkowego wraz z adaptacją powierzchni do nowych funkcji (w tym poczekalni, toalet dla podróżnych, pomieszczenia sprzedaży biletów, pomieszczeń technicznych, przestrzeni komercyjnej), renowację lub wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, estetyzację elewacji, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie iluminacji budynku, przebudowę instalacji wewnętrznych. Dodatkowo bezpieczeństwo i komfort pasażerom zapewnią wykonane instalacje monitoringu, alarmowe, odgromowe oraz systemy informacji dynamicznej i elementy identyfikacji wizualnej.

Zasadniczej zmianie ulegnie plan zagospodarowania terenu przed dworcem kolejowym, który otrzyma formę dostępnej, atrakcyjnej i reprezentacyjnej przestrzeni publicznej. Połączenie dworca z centrum miasta oraz zwiększenie dostępności dla pasażerów łączących kolej z innymi środkami transportu zostanie uzyskana dzięki zmianie układu komunikacyjnego, adaptacji placu przydworcowego jako powierzchni biologicznie czynnej, aranżacji elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery) oraz budowie 120 miejsc parkingowych w miejscu wyburzonego budynku magazynu.

Obecny budynek dworca w Bielsku Podlaskim zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy obiekt wybudowany w formie IDS (Innowacyjny Dworzec Systemowy) wyposażony w instalacje monitoringu CCTV, system dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) oraz systemy identyfikacji wizualnej. w budynku dworca zaprojektowano poczekalnię, pomieszczenia komercyjne z możliwością kupna biletu, ogólnodostępne toalety z pomieszczeniem opiekuna z dzieckiem, ścianę (wieżę) zegarową, otwartą poczekalnię pod zadaszeniem od strony peronów.

Zagospodarowanie terenu wokół dworca obejmie powstanie nowego układu komunikacyjnego, budowę wiaty na rowery, budowę miejsc postojowych dla samochodów, montaż elementów małej architektury, wykonanie nowych terenów zieleni.

Ponadto w ramach prac obu dworców przewidziano udogodnienia zapewniające kompleksową obsługę osób o ograniczonej sprawności poruszania się zgodnie z wytycznymi TSI-PRM.

Harmonogram prac

Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę dla dworca Białystok: 26.10.2017

Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę dla dworca Bielsk Podlaski: 29.09.2017

Planowane zakończenie robót budowlanych dla dworca Bielsk Podlaski: maj  2020

Planowane zakończenie robót budowlanych dla dworca Białystok: czerwiec  2020

Informacje finansowe zgodnie z Umową o dofinansowanie

Wartość całkowita projektu: 28 514 918,94 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 23 024 527,59 zł.

Wartość dofinansowania: 19 570 848,44 zł.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Wschodnia wprowadziła systemy przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów i korupcji. Opis procesu zgłaszania nadużyć, nieprawidłowości i innych niewłaściwych postępowań został opisany w Polityce przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Więcej informacji na temat przeciwdziałania nadużyciom dostępne jest na stronie Instytucji Zarządzającej oraz stronie internetowej http://www.polskawschodnia.gov.pl/.