Dzięki pozyskanym dotacjom z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko możliwa stała się przebudowa i modernizacji kilku najważniejszych dworców kolejowych w kraju. W 2010 r. PKP S.A. rozpoczęła proces realizacji trzech projektów unijnych, które znalazły się na liście indywidualnej projektów Programu Infrastruktura i Środowisko. Dworce kolejowe: Gdyni Główna, Wrocław Główny i Kraków Główny były pierwszymi obiektami kolejowymi, które zostały poddane modernizacji ze środków unijnych. Prace remontowe i odtworzeniowe na wrocławskim i gdyńskim dworcu zakończyły się w czerwcu 2012 r., a w lutym 2014 r. oddano do użytku pierwszy w Polsce podziemny dworzec kolejowy Kraków Główny. Kolejne dworce: Szczecin Główny, Gliwice oraz Bydgoszcz Główna zostaną przebudowane w latach 2014-2015 r. Innym projektem kluczowym realizowanym także przy wsparciu ze środków europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko jest projekt bezpieczeństwa na dworcach kolejowych warszawskiego węzła kolejowego. Założeniem tej inwestycji jest stworzenie jednego centralnego systemu zarządzania bezpieczeństwem, w ramach którego zostanie wykonana specjalna sterowania, obsługująca monitoring wizyjny, podsystem sygnalizacji pożaru i włamania. Projektem zostaną objęte m.in. Warszawa Zachodnia, Warszawa Ochota, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Stadion, Warszawa Wschodnia. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 (POIiŚ), jest jednym z programów realizujących Narodową Strategię Spójności. Więcej informacji na temat Programu: www.pois.gov.pl

Poniżej krótka charakterystyka każdego z projektów.

Kraków Główny

 

Projekt obejmował budowę podziemnego dworca pod stacją kolejową Kraków Główny. Nowoczesny, przyjazny pasażerom, dworzec stał się elementem węzła komunikacyjnego, łączącego ze sobą podziemny krakowski tramwaj, parking dla samochodów, dworzec komunikacji autobusowej, a dzięki połączeniu kolejowemu również port lotniczy w Balicach. Zakres projektu obejmował dokończenie konstrukcji obiektu, ukończenie instalacji, prace wykończeniowe, montaż urządzeń (w tym ruchomych schodów i wind) oraz infrastruktury ułatwiającej korzystanie z obiektu osobom z niepełnosprawnościami. Efektem realizacji projektu jest podniesienie standardu obsługi podróżnych, zwiększenie bezpieczeństwa na stacji oraz skrócenie czasu na zmianę środka transportu.

Tytuł projektu: Budowa dworca kolejowego KRAKÓW GŁÓWNY zintegrowanego z miejskim transportem publicznym (POIiŚ nr 7.1-28)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku
Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego
Całkowita wartość projektu: 130 039 312 PLN
Wartość dofinansowania: 64 047 558 PLN

Wrocław Główny

 

Projekt obejmował wykonanie budowy parkingu podziemnego, zagospodarowanie placu przeddworcowego, przebudowy układu funkcjonalnego dworca łącznie z instalacjami, układu peronowego, przejść podziemnych i wiat peronowych z jednoczesnym odtworzeniem historycznej zabytkowej architektury według wskazań konserwatorskich odnoszących się do dworca, peronów i wiat.  Wykonane zostały nowe instalacje wewnętrzne (instalacje energetyczne, teletechniczne, sanitarne) oraz zewnętrzne związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu dworca. Sprawność obsługi podróżnych została wzmocniona poprzez budowę pawilonu kasowego, który obsługuje podróżnych po drugiej stronie stacji – od strony dworca PKS. Pawilon ten został połączony tunelem z istniejącym budynkiem dworca oraz zmodernizowanymi peronami. Obiekt został udostępniony do obsługi podróżnych przed EURO 2012. Obecnie obiekt zachwyca mieszkańców i gości Wrocławia pięknem odrestaurowanych detali i odtworzonych historycznych wnętrz przenikających się z nowoczesnymi elementami wyposażenia. Osiągnięto zakładany cel inwestycji: poprawę stanu technicznego odpowiadającą wymaganiom i standardom technicznym dla obiektów użyteczności publicznej, wzrost bezpieczeństwa użytkowników, wprowadzono przejrzystość przestrzenna i funkcjonalną dla obsługi pasażerów, usunięto bariery architektoniczne (przystosowano obiekt dla osób niepełnosprawnych), nadano obiektowi estetyczny wygląd.

Tytuł projektu: Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej (POIiŚ 7.1-27)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku
Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego
Całkowita wartość projektu: 361 604 854,00 PLN
Wartość dofinansowania: 180 630 275,00 PLN

Gdynia Główna

 

Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna przyczyniła się do zwiększenia spójności transportowej miasta i całej aglomeracji trójmiejskiej. Projekt miał również olbrzymie znaczenie dla obsługi ruchu pasażerskiego w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej - EURO 2012. Inwestycja poprawiła stan techniczny obiektu łącznie z odtworzeniem jego zabytkowych walorów historycznych oraz stworzeniem wysokiej jakości standardu obsługi podróżnych. Przebudowa uporządkowała przestrzeń publiczną dworca, wprowadzając przejrzyste ciągi obsługi pasażerów: zakup biletów, oczekiwanie w poczekalniach, przechowanie bagażu, skomunikowanie z peronami i miastem. W budynku zostały zamontowane elementy ułatwiające orientację i poruszanie osobom niewidomym, a bezpieczeństwa podróżnych strzeże nowoczesny system monitoringu.

Tytuł projektu: Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna (POIiŚ nr 7.1-38)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku
Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego
Całkowita wartość projektu: 48 606 686,49 PLN
Wartość dofinansowania: 18 377 407,12 PLN

Bydgoszcz Główna

 

Prace objęły obydwa budynki dworca, perony oraz teren wokół stacji. Znajdujący się między peronami, zabytkowy obiekt, został zrewitalizowany i odzyskał swój wygląd z czasów pruskich. Budynek frontowy został wyburzony, a w jego miejscu powstał zupełnie nowy obiekt. Prace objęły również gruntowną modernizację przejścia podziemnego, peronów, na których powstały nowe wiaty, a także uporządkowanie otaczającego dworzec terenu.  
Bydgoski dworzec został dostosowany do wymogów nowoczesnej obsługi podróżnych. Obiekt jest bardziej funkcjonalny i w całości dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz podstawowych usług, związanych z obsługą podróżnych, pasażerowie mają do dyspozycji punkty usługowo - handlowe.

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku
Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego.
Całkowita wartość projektu: 192.020.797,13 PLN
Wartość dofinansowania: 119.427.562,73 PLN
Termin zakończenia realizacji projektu: 2015 r.

Szczecin Główny

 

Budynek dworca Szczecin Główny, który objęty jest ochroną konserwatorską, został przebudowany dzięki wsparciu ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu była poprawa obsługi pasażerów, a tym samym zwiększenie udziału transportu kolejowego w gałęzi transportu publicznego. Dworzec po modernizacji jest nowoczesny i bardziej funkcjonalny. Budynek został dostosowany do potrzeb osób z ograniczeniem ruchowym, niewidzących lub niedowidzących.

Tytuł projektu: Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo – peronową
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku
Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego.
Całkowita wartość projektu: 111.710.569,31 PLN
Wartość dofinansowania: 67.487.423,41 PLN
Termin zakończenia realizacji projektu: 2016 r.

Gliwice

 

W ramach projeku wykonana została  przebudowa dworca kolejowego z towarzyszącą mu infrastrukturą kolejową. W ramach prac obiekt został wyposażony w nowoczesne sieci i instalacje oraz system informacji dla podróżnych. Uporządkowany został układ funkcjonalny dworca, a przeprowadzone prace pozwoliły na stworzenie nowoczesnego centrum obsługi podróżnych dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji umożliwiła: podniesienie stanu technicznego obiektu, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i dostosowanie dworca do współczesnych standardów obsługi pasażerów.

Tytuł projektu: Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku
Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego.
Całkowita wartość projektu: 156 558 776, 25 PLN
Wartość dofinansowania: ok. 119 550 000,00 PLN
Termin zakończenia realizacji projektu: 2016 r.